ขนาดตัวอักษร |    

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลภาครัฐแบบเปิดของ สพร. (DGA Open Government License)

 

ดาวน์โหลดข้อกำหนดและเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลภาครัฐแบบเปิดของ สพร. (DGA Open Government License)

 

ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนและการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐผ่านระบบดิจิทัล ทำหน้าที่ประสานงานให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลที่ต้องเปิดเผยแก่ประชาชน 

โดยได้เปิดกว้างให้หน่วยงานของรัฐ เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ https://data.go.th เพื่อให้สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐได้ง่าย ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้โดยสะดวก และสามารถนำข้อมูลไปพัฒนานวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ของประเทศ 

ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ได้ ภายใต้การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐ ดังนี้ 

 

คำนิยาม 

“ข้อกำหนด”  หมายความว่า ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้ใช้ข้อมูลของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ

“ข้อมูล” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริงหรือเรื่องอื่นใด ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพถ่ายดาวเทียม ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือตรวจวัด การสำรวจระยะไกล หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้

“ข้อมูลเปิดภาครัฐ” หมายความว่า ข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยต่อสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงและใช้ได้อย่างเสรี ไม่จำกัดแพลตฟอร์ม ไม่เสียค่าใช้จ่าย เผยแพร่ ทำซ้ำ หรือใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์  

“ผู้ใช้ข้อมูล” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เข้าใช้ข้อมูลซึ่งเผยแพร่บนศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ และตกลงยอมรับเงื่อนไขการใช้ข้อมูลภายใต้ข้อกำหนด 

“สำนักงาน”  หมายความว่า  สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

“ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ” หมายความว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายเชื่อมโยง

ที่สำนักงานจัดให้มีขึ้นเพื่อประสานงานให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลที่ต้องเปิดเผยแก่ประชาชน มาเปิดเผยในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ

“การใช้ข้อมูล” หมายความว่า การนำข้อมูลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะด้วยรูปแบบหรือวิธีการใด ๆ  หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ อันชอบด้วยกฎหมายของผู้ใช้ข้อมูล และภายใต้

การยอมรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนด 

เมื่อหน่วยงานของรัฐนำชุดข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐแล้ว หน่วยงานของรัฐต้องยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ และให้ผู้ใช้ข้อมูลใช้สิทธิโดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว (Non Exclusive License) โดยไม่จำกัดพื้นที่และไม่จำกัดเวลาในการใช้ข้อมูล ไม่ต้องขออนุญาตใช้สิทธิ และไม่เสียค่าตอบแทนการใช้สิทธิแต่อย่างใดสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้ข้อมูล 

ผู้ใช้ข้อมูล มีสิทธิและหน้าที่ในการใช้ข้อมูลในศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ดังนี้

(๑) ทำซ้ำ เผยแพร่ แจกจ่าย หรือใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นใด  เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบริการและนวัตกรรมต่าง ๆ หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

(๒) ประยุกต์ใช้ข้อมูล โดยวิธีการหรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งไม่เป็นการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระของข้อมูลให้สื่อความหมายผิดไปจากเดิม 

(๓) ใช้ประโยชน์ในข้อมูลโดยการรวมข้อมูลเข้ากับข้อมูลอื่น ๆ หรือการนำข้อมูลมาเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาบริการและนวัตกรรม หรือการดำเนินการอื่นใดเพื่อมุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

(๔) ปฏิบัติตามมาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือสำนักงานกำหนด หรือที่จะออกใช้บังคับต่อไป 

 

ทั้งนี้ ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายและไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

 

การอ้างอิงข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ

ในการนำข้อมูลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้งาน หรือดำเนินการอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ อันชอบด้วยกฎหมายของผู้ใช้ข้อมูล ผู้ใช้ข้อมูลต้องอ้างอิงถึงหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้จัดทำข้อมูล โดยใส่ข้อความเพื่อแสดงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลเปิดภาครัฐ วันที่เข้าถึงข้อมูล และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น ทั้งนี้ หากข้อมูลนั้นไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้จัดทำข้อมูล หรือเป็นข้อมูลที่เกิดจากการรวบรวมมาจากหน่วยงานของรัฐหลายแห่ง ให้ผู้ใช้ข้อมูลใช้รูปแบบการอ้างอิงโดยใช้ข้อความดังนี้ 

“สิทธิการใช้ข้อมูล ภายใต้ข้อกำหนดการให้ใช้ข้อมูลของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ”

การอ้างอิงถึงหน่วยงานของรัฐดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นสาระสำคัญของข้อกำหนดนี้ หากผู้ใช้ข้อมูลไม่ปฏิบัติตาม ถือว่าข้อมูลในส่วนที่รูปแบบการอ้างอิงไม่ถูกต้องเป็นการใช้ข้อมูลโดยไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

 

ข้อยกเว้น 

การให้ใช้ข้อมูลตามข้อกำหนดนี้ ไม่ครอบคลุมถึง 

(๑) ข้อมูลที่มีกฎหมายห้ามมิให้เปิดเผยอยู่ในเนื้อหาข้อมูล เว้นแต่เป็นไปตามข้อยกเว้นของกฎหมายว่าด้วยการนั้น

(๒) โลโก้ เครื่องหมายราชการ หรือตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานของรัฐหรือของสำนักงาน และตราแผ่นดิน ยกเว้นกรณีที่โลโก้ เครื่องหมาย หรือตราดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารหรือชุดข้อมูล 

(๓) เครื่องหมายสัญลักษณ์ทางทหาร 

(๔) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของข้อมูล ไม่ว่าสิทธินั้นจะเป็นของของบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานอื่น ซึ่งสำนักงานไม่มีอำนาจที่จะอนุญาต 

 

เงื่อนไขการรับรอง 

การใช้ข้อมูลภายใต้ข้อกำหนดนี้ ไม่ถือเป็นการให้ใช้สิทธิในข้อมูลลักษณะที่แสดงถึงสถานะอย่างเป็นทางการใด ๆ ระหว่างสำนักงานและผู้ใช้ข้อมูล และไม่ถือว่าสำนักงานรับรองการใช้ข้อมูลของผู้ใช้ข้อมูลแต่อย่างใด 

 

ข้อยกเว้นความรับผิด 

ข้อมูลที่อนุญาตให้ผู้ใช้ข้อมูลใช้เป็นข้อมูลดิบ ที่มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติอยู่ในสภาพเดิม 

โดยสำนักงานไม่ได้เป็นผู้จัดเก็บ รวบรวม หรือจัดทำขึ้นเอง หากแต่สำนักงานจัดให้มีศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อทำหน้าที่ประสานให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลมาเปิดเผยแก่ประชาชน ดังนั้น สำนักงานจึงไม่ได้ให้การรับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูล และไม่ถือว่าสำนักงานและผู้ใช้ข้อมูลมีความผูกพันเป็นตัวแทนหรือหุ้นส่วนระหว่างกัน ตลอดจนสำนักงานไม่รับรองและไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งานข้อมูลของผู้ใช้ข้อมูล

สำนักงานขอสงวนสิทธิ์ในการระงับชั่วคราวหรือยกเลิกการเผยแพร่ข้อมูลบนศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือยกเลิกการให้ข้อมูลต่อไปไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ก่อให้เกิดความรับผิดชอบใด ๆ แก่สำนักงาน 

 

กฎหมายที่ใช้บังคับ 

การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ให้มีการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะที่หน่วยงานของรัฐจัดทำและครอบครองในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก มีส่วนร่วมและตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐ และสามารถนำข้อมูลไปพัฒนาบริการและนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในด้านต่าง ๆ โดยคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนดประเภท รูปแบบ และมาตรฐานของข้อมูลที่เปิดเผยแก่ประชาชนโดยศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ให้เป็นแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสากล

 

 

การตรวจสอบที่มาของข้อมูล 

การตรวจสอบว่าข้อมูลที่ปรากฏเป็นข้อมูลภายใต้ข้อกำหนดนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ภายใต้ Domain Name ชื่อ “Data.go.th” เท่านั้น หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า (DGA Contact Center) หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๖๐ หรืออีเมล์ contact@dga.or.th