กรมประชาสัมพันธ์ - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กรมประชาสัมพันธ์
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 101 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
การสำรวจพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความต้องการด้านเนื้อหารัฐสวัสดิการ และการรู้เท่าทันสื่อของกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีรายได้น้อย) ในพื้นที่ 77 จังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx csv
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการกีฬา การแข่งขันกีฬาต่างๆ ในระดับประเทศและระดับโลก เช่น ซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ โอลิมปิก เป็นต้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv xlsx
ตารางเวลาการออกอากาศของสถานี NBT North ซึ่งให้บริการในโซนภาคเหนือตอนบน และ ภาคเหนือตอนล่าง รวมทั้งจังหวัดลพบุรี ออกอากาศ 18 จังหวัด...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
json url pdf
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสังคมอาชญากรรม และบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม รวมไปถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
การรายงานข่าว สถานการณ์ปัจจุบัน นำเสนอนโยบายสำคัญของรัฐบาล ข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะนโยบายที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างประเทศ นักท่องเที่ยว นักลงทุน และนักธุรกิจ ในไทย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
json url
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับศิลปะ วัฒนธรรมและบันเทิง ,งานเทศกาลต่างๆ เพื่อช่วยสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv xlsx
ผังรายการ แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนการออกอากาศ ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน กสทช. กำหนด ครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จ.ชุมพร สุราฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx
เพื่อเป็นการวางกรอบแนวทางการดำเนินงานและการให้บริการประชาสัมพันธ์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว นโยบายเศรษฐกิจ โครงการการส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv xlsx
ไฟล์ข้อมูลแสดงสรุปข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv xlsx
ผังรายการหลักของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนการออกอากาศ ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน กสทช. กำหนด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx
ออกอากาศในโซนภาคอีสาน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น ผลิตรายการร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี โดยจังหวัดอุบลราชธานี เผยแพร่ในช่วงเวลา...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
json url
ผังรายการวิทยุ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf xlsx
ผังรายการประจำปีออกอากาศทาง NBT2HD
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
json url pdf
ข้อมูลดิบการประเมินการรับรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสาร การนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx csv
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์งานต่างๆ เช่น การรับสมัครงาน รับสมัครฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv xlsx
ผังรายการวิทยุ ออกอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf xlsx
การปฎิบัติงานประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝีกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
json url
ข่าวในพระราชสำนัก คือ ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ราชกิจจานุเบกษา เป็นต้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv xlsx