กรมประชาสัมพันธ์ - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กรมประชาสัมพันธ์
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 12 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
บทความ คือ ความเรียงที่เขียนขึ้นโดยมีหลักฐานข้อเท็จจริง และในเนื้อหานั้น ผู้เขียนได้แทรกข้อเสนอแนะเชิงวิจารณ์ หรือสร้างสรรค์เอาไว้ด้วย เป็นบทความที่ให้ความรู้ ความคิด...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf json xlsx
ตารางเวลาในการออกอากาศของสถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT Central ภาคกลางและภาคตะวันออก รวม 25 จังหวัด ผลิตรายการร่วมกันระหว่าง NBT จันทบุรี และ NBT กาญจนบุรี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
json url pdf
รายการแว่วหวานตำนานเพลง ดำเนินการโดยส่วนบริหารการดนตรี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 13.00 – 14.00 น. ทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์, AM 891 กิโลเฮิรตซ์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
json url
ตารางเวลาการออกอากาศของสถานี NBT North ซึ่งให้บริการในโซนภาคเหนือตอนบน และ ภาคเหนือตอนล่าง รวมทั้งจังหวัดลพบุรี ออกอากาศ 18 จังหวัด...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
json url pdf
การรายงานข่าว สถานการณ์ปัจจุบัน นำเสนอนโยบายสำคัญของรัฐบาล ข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะนโยบายที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างประเทศ นักท่องเที่ยว นักลงทุน และนักธุรกิจ ในไทย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
json url
ออกอากาศในโซนภาคอีสาน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น ผลิตรายการร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี โดยจังหวัดอุบลราชธานี เผยแพร่ในช่วงเวลา...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
json url
ผังรายการประจำปีออกอากาศทาง NBT2HD
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
json url pdf
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝีกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
json url
รายการเกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือชุมชนรวมถึงการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ ออกอากาศทางช่อง NBT Central
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
json url
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่อยู่ในรูปแบบสื่อแอนิเมชั่น 1.ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-Production) การเตรียมงานได้แก่ การคิด (Concept) การเขียนเนื้อเรื่อง (Development) การเขียนต้นฉบับ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
json xlsx
รูปแบบในการนำเสนอจะเป็นแบบข้อมูลทั่วไปไม่ใช่ข้อมูลเชิงสถิติ เป็นวิธีการจัดทำอินโฟกราฟิกของกรมประชาสัมพัมธ์ ให้ประชาชนเข้าใจในนโยบายของรัฐ ให้มีการเล่าเรื่องหรืออธิบายข้อมูล...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
pdf json xlsx
รายการแสดงชี่อหลักสูตรที่ สปช. เปิดรับสมัครลงทะเบียน เช่น ชื่อหลักสูตร วันเวลารับสมัคร เป็นต้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
json url