กรมประชาสัมพันธ์ - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กรมประชาสัมพันธ์
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 12 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ตารางเวลาในการออกอากาศของสถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT Central ภาคกลางและภาคตะวันออก รวม 25 จังหวัด ผลิตรายการร่วมกันระหว่าง NBT จันทบุรี และ NBT กาญจนบุรี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
json url pdf
รายการแว่วหวานตำนานเพลง ดำเนินการโดยส่วนบริหารการดนตรี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 13.00 – 14.00 น. ทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์, AM 891 กิโลเฮิรตซ์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
json url
ตารางเวลาการออกอากาศของสถานี NBT North ซึ่งให้บริการในโซนภาคเหนือตอนบน และ ภาคเหนือตอนล่าง รวมทั้งจังหวัดลพบุรี ออกอากาศ 18 จังหวัด...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
json url pdf
การรายงานข่าว สถานการณ์ปัจจุบัน นำเสนอนโยบายสำคัญของรัฐบาล ข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะนโยบายที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างประเทศ นักท่องเที่ยว นักลงทุน และนักธุรกิจ ในไทย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
json url
ออกอากาศในโซนภาคอีสาน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น ผลิตรายการร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี โดยจังหวัดอุบลราชธานี เผยแพร่ในช่วงเวลา...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
json url
ผังรายการประจำปีออกอากาศทาง NBT2HD
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
json url pdf
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝีกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
json url
รายการเกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือชุมชนรวมถึงการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ ออกอากาศทางช่อง NBT Central
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
json url
รายการแสดงชี่อหลักสูตรที่ สปช. เปิดรับสมัครลงทะเบียน เช่น ชื่อหลักสูตร วันเวลารับสมัคร เป็นต้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
json url
ข่าวเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 ธันวาคม 2564  
url
ข่าวเพื่อเกษตรกร ข่าวที่ให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
url
รายการข่าวสารโควิด 19 ข่าวเกี่ยวกับวัคซีน นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับโควิด 19 ซึ่งเป็นข่าวที่ผลิดโดยกรมประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
url