กรมประชาสัมพันธ์ - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กรมประชาสัมพันธ์
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 101 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรหรือสำนักข่าวต่างประเทศที่เคยลงทะเบียนและมีผู้ขอมีบัตรประจำตัวสื่อมวลชนต่างประเทศ กับกรมประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx
รายการเกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือชุมชนรวมถึงการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ ออกอากาศทางช่อง NBT Central
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
json url
ข่าวเจาะลึกทุกเหตุการณ์ปัจจุบันในหมวดข่าวต่างๆ รวมถึงผลการวิจัย เผยแพร่ความรู้ ผลการวิจัย สรุปเนื้อหาจากหนังสือหลายเล่มที่น่าสนใจบทความเชิงวิเคราะห์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv xlsx
ข้อมูลสรุปผลผลิตในการผลิตข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อดิจิทัล และสื่อกิจกรรม ภายใต้โครงการสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx csv
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างประเทศ ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทยในต่างประเทศ เพื่อให้เท่าทันเหตุการณ์โลก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv xlsx
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสาธารณภัย ภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ รวมไปถึงการนำเสนอข่าวแจ้งเตือนภัยพิบัติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv xlsx
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
ผังรายการประจำวัน แสดงชื่อรายการ วัน และช่วงเวลาการออกอากาศ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน กสทช.กำหนด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf xlsx xls/xlsx
ผังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี คลื่น AM
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf xlsx
ผังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาคลื่น FM90.50 MHz
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx
ตารางเวลาการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี คลื่น F.M. 99.75 MHz.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
xlsx
หน่วยงานที่คาดว่าจะนำชุดข้อมูลไปใช้ประโยชน์ หน่วยงานภายในกรมประชาสัมพันธ์, สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
pdf
แผนงาน ระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบาย ขั้นตอนและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลข้อมูลของกรมประชาสัมพันธ์ หน่วยงานที่คาดว่าจะนำชุดข้อมูลไปใช้ประโยชน์ หน่วยงานภายในกรมประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
pdf
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่อยู่ในรูปแบบสื่อแอนิเมชั่น 1.ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-Production) การเตรียมงานได้แก่ การคิด (Concept) การเขียนเนื้อเรื่อง (Development) การเขียนต้นฉบับ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
json xlsx
จำนวนสื่อออนไลน์ทั้งหมดของหน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xlsx csv
ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งหมดของกรมประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls xlsx csv
รูปแบบในการนำเสนอจะเป็นแบบข้อมูลทั่วไปไม่ใช่ข้อมูลเชิงสถิติ เป็นวิธีการจัดทำอินโฟกราฟิกของกรมประชาสัมพัมธ์ ให้ประชาชนเข้าใจในนโยบายของรัฐ ให้มีการเล่าเรื่องหรืออธิบายข้อมูล...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
pdf json xlsx
ผลสำรวจการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนขนาดสั้น หรือ Pulse Survey ในประเด็น "ปัจจัยสำคัญและนโยบายที่ทำให้คนไทยอยากออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง" เริ่มสำรวจตั้งแต่วันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
xlsx pdf
เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลโครงการในพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่เกี่ยวข้องกับ โครงการพัฒนาคูคลอง ในรูปแบบของข้อมูลข้อความ รูปภาพ วีดิทัศน์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
jpeg mp4 xlsx csv
ผังรายการวิทยุ ออกอากาศในระบบ FM พื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
pdf xlsx