กรมประชาสัมพันธ์ - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กรมประชาสัมพันธ์
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 33 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
บทความ คือ ความเรียงที่เขียนขึ้นโดยมีหลักฐานข้อเท็จจริง และในเนื้อหานั้น ผู้เขียนได้แทรกข้อเสนอแนะเชิงวิจารณ์ หรือสร้างสรรค์เอาไว้ด้วย เป็นบทความที่ให้ความรู้ ความคิด...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf json xlsx
กรมประชาสัมพันธ์ ให้บริการเพื่อเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย แก่บุคคล หน่วยงาน ภาครัฐ หรือบริษัท...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf
ผังการออกอากาศ รายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf xlsx
รายงานผลการประเมินโครงการสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เยาวชน อายุ 15 - 25 ปี และประชาชน อายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มเป้าหมายรอง คือ ประชาชน อายุ 26...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf
ผังการออกอากาศ รายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf xlsx
ตารางเวลาในการออกอากาศของสถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT Central ภาคกลางและภาคตะวันออก รวม 25 จังหวัด ผลิตรายการร่วมกันระหว่าง NBT จันทบุรี และ NBT กาญจนบุรี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
json url pdf
กรมประชาสัมพันธ์ ให้บริการเพื่อเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย แก่บุคคล หน่วยงานภาครัฐ หรือบริษัท...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf
ตารางเวลาการออกอากาศของสถานี NBT North ซึ่งให้บริการในโซนภาคเหนือตอนบน และ ภาคเหนือตอนล่าง รวมทั้งจังหวัดลพบุรี ออกอากาศ 18 จังหวัด...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
json url pdf
เพื่อเป็นการวางกรอบแนวทางการดำเนินงานและการให้บริการประชาสัมพันธ์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf
ผังรายการวิทยุ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf xlsx
ผังรายการประจำปีออกอากาศทาง NBT2HD
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
json url pdf
ผังรายการวิทยุ ออกอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf xlsx
การปฎิบัติงานประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf
ผังรายการประจำวัน แสดงชื่อรายการ วัน และช่วงเวลาการออกอากาศ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน กสทช.กำหนด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf xlsx xls/xlsx
ผังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี คลื่น AM
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf xlsx
หน่วยงานที่คาดว่าจะนำชุดข้อมูลไปใช้ประโยชน์ หน่วยงานภายในกรมประชาสัมพันธ์, สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
pdf
แผนงาน ระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบาย ขั้นตอนและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลข้อมูลของกรมประชาสัมพันธ์ หน่วยงานที่คาดว่าจะนำชุดข้อมูลไปใช้ประโยชน์ หน่วยงานภายในกรมประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
pdf
รูปแบบในการนำเสนอจะเป็นแบบข้อมูลทั่วไปไม่ใช่ข้อมูลเชิงสถิติ เป็นวิธีการจัดทำอินโฟกราฟิกของกรมประชาสัมพัมธ์ ให้ประชาชนเข้าใจในนโยบายของรัฐ ให้มีการเล่าเรื่องหรืออธิบายข้อมูล...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
pdf json xlsx
ผลสำรวจการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนขนาดสั้น หรือ Pulse Survey ในประเด็น "ปัจจัยสำคัญและนโยบายที่ทำให้คนไทยอยากออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง" เริ่มสำรวจตั้งแต่วันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
xlsx pdf