กรมประชาสัมพันธ์ - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กรมประชาสัมพันธ์
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 70 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ผังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.กทม.) ประกอบด้วย คลื่น FM และ AM
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx
บทความ คือ ความเรียงที่เขียนขึ้นโดยมีหลักฐานข้อเท็จจริง และในเนื้อหานั้น ผู้เขียนได้แทรกข้อเสนอแนะเชิงวิจารณ์ หรือสร้างสรรค์เอาไว้ด้วย เป็นบทความที่ให้ความรู้ ความคิด...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf json xlsx
ข้อมูลดิบการประเมินผลการรับรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสาร การนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx csv
ตารางการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม คลื่น FM106.50 MHz
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx xls/xlsx
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเมืองและความมั่นคง การเคลื่อนไหวทางการเมือง พรรคการเมือง กระบวนการทางการเมือง กฏหมาย การบริหารราชการแผ่นดิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv xlsx
ไฟล์ข้อมูลแสดงสถานะการลงนามในสัญญาโครงการงบลงทุน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv xlsx
เพื่อนำหลักคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนาและกิจกรรมทางศาสนาต่าง ๆ มาเเผยแพร่ในรูปแบบใหม่ ๆ น่าสนใจสอดคล้องกับสถานการณ์สังคมในปัจจุบัน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx csv mp4
ข้อมูลแผนการดำเนินงานโครงการสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อและสารสนเทศอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx csv
ผังการออกอากาศ รายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf xlsx
ผังการออกอากาศ รายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf xlsx
ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารและประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจในระยะเวลาหนึ่ง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx csv
ไฟล์ข้อมูลแสดงสถานะการดำเนินงานแต่ละโครงการที่ใช้งบลงทุน เช่น เบิกจ่ายแล้ว รอเบิกจ่าย ความคืบหน้า รอดำเนินงาน สถานะการเบิกจ่าย เป็นต้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv xlsx
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆที่เชื่อมโยงกับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมนโยบาย Thailand 4.0
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv xlsx
การสำรวจพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความต้องการด้านเนื้อหารัฐสวัสดิการ และการรู้เท่าทันสื่อของกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีรายได้น้อย) ในพื้นที่ 77 จังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx csv
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการกีฬา การแข่งขันกีฬาต่างๆ ในระดับประเทศและระดับโลก เช่น ซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ โอลิมปิก เป็นต้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv xlsx
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับศิลปะ วัฒนธรรมและบันเทิง ,งานเทศกาลต่างๆ เพื่อช่วยสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv xlsx
ผังรายการ แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนการออกอากาศ ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน กสทช. กำหนด ครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จ.ชุมพร สุราฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว นโยบายเศรษฐกิจ โครงการการส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv xlsx
ไฟล์ข้อมูลแสดงสรุปข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv xlsx
ผังรายการหลักของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนการออกอากาศ ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน กสทช. กำหนด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx