กรมประชาสัมพันธ์ - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กรมประชาสัมพันธ์
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 101 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ผังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.กทม.) ประกอบด้วย คลื่น FM และ AM
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx
บทความ คือ ความเรียงที่เขียนขึ้นโดยมีหลักฐานข้อเท็จจริง และในเนื้อหานั้น ผู้เขียนได้แทรกข้อเสนอแนะเชิงวิจารณ์ หรือสร้างสรรค์เอาไว้ด้วย เป็นบทความที่ให้ความรู้ ความคิด...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf json xlsx
ข้อมูลดิบการประเมินผลการรับรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสาร การนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx csv
ตารางการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม คลื่น FM106.50 MHz
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx xls/xlsx
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเมืองและความมั่นคง การเคลื่อนไหวทางการเมือง พรรคการเมือง กระบวนการทางการเมือง กฏหมาย การบริหารราชการแผ่นดิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv xlsx
ไฟล์ข้อมูลแสดงสถานะการลงนามในสัญญาโครงการงบลงทุน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv xlsx
เพื่อนำหลักคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนาและกิจกรรมทางศาสนาต่าง ๆ มาเเผยแพร่ในรูปแบบใหม่ ๆ น่าสนใจสอดคล้องกับสถานการณ์สังคมในปัจจุบัน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx csv mp4
กรมประชาสัมพันธ์ ให้บริการเพื่อเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย แก่บุคคล หน่วยงาน ภาครัฐ หรือบริษัท...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยส่งเสริมองค์ความรู้ด้านเกษตรให้แก่ประชาชนในการประกอบอาชีพ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
ข้อมูลแผนการดำเนินงานโครงการสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อและสารสนเทศอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx csv
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf
ผังการออกอากาศ รายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf xlsx
รายงานผลการประเมินโครงการสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เยาวชน อายุ 15 - 25 ปี และประชาชน อายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มเป้าหมายรอง คือ ประชาชน อายุ 26...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf
ผังการออกอากาศ รายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf xlsx
ตารางเวลาในการออกอากาศของสถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT Central ภาคกลางและภาคตะวันออก รวม 25 จังหวัด ผลิตรายการร่วมกันระหว่าง NBT จันทบุรี และ NBT กาญจนบุรี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
json url pdf
ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารและประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจในระยะเวลาหนึ่ง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx csv
กรมประชาสัมพันธ์ ให้บริการเพื่อเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย แก่บุคคล หน่วยงานภาครัฐ หรือบริษัท...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf
รายการแว่วหวานตำนานเพลง ดำเนินการโดยส่วนบริหารการดนตรี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 13.00 – 14.00 น. ทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์, AM 891 กิโลเฮิรตซ์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
json url
ไฟล์ข้อมูลแสดงสถานะการดำเนินงานแต่ละโครงการที่ใช้งบลงทุน เช่น เบิกจ่ายแล้ว รอเบิกจ่าย ความคืบหน้า รอดำเนินงาน สถานะการเบิกจ่าย เป็นต้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv xlsx
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆที่เชื่อมโยงกับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมนโยบาย Thailand 4.0
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv xlsx