กรมประชาสัมพันธ์ - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
กรมประชาสัมพันธ์
ส่วนกลาง:ระดับกรม
96 datasets found
Order by :
ผังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.กทม.) ประกอบด้วย คลื่น FM และ AM
Last update dataset : May 12, 2024  
xlsx
ข้อมูลดิบการประเมินผลการรับรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสาร การนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย...
Last update dataset : May 12, 2024  
xlsx csv
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเมืองและความมั่นคง การเคลื่อนไหวทางการเมือง พรรคการเมือง กระบวนการทางการเมือง กฏหมาย การบริหารราชการแผ่นดิน
Last update dataset : May 12, 2024  
csv xlsx
ตารางเวลาการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี คลื่น F.M. 99.75 MHz.
Last update dataset : May 12, 2024  
xlsx
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยส่งเสริมองค์ความรู้ด้านเกษตรให้แก่ประชาชนในการประกอบอาชีพ
Last update dataset : May 12, 2024  
csv
ข้อมูลแผนการดำเนินงานโครงการสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อและสารสนเทศอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์...
Last update dataset : May 12, 2024  
xlsx
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมประชาสัมพันธ์
Last update dataset : May 12, 2024  
pdf
รายงานการประเมินผลโครงการสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
Last update dataset : May 12, 2024  
pdf
ตารางเวลาในการออกอากาศของสถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT Central ภาคกลางและภาคตะวันออก รวม 25 จังหวัด ผลิตรายการร่วมกันระหว่าง NBT จันทบุรี และ NBT กาญจนบุรี
Last update dataset : May 12, 2024  
json url pdf
ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารและประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจในระยะเวลาหนึ่ง
Last update dataset : May 12, 2024  
xlsx csv
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆที่เชื่อมโยงกับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมนโยบาย Thailand 4.0
Last update dataset : May 12, 2024  
csv xlsx
การสำรวจพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความต้องการด้านเนื้อหารัฐสวัสดิการ และการรู้เท่าทันสื่อของกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีรายได้น้อย) ในพื้นที่ 77 จังหวัด
Last update dataset : May 12, 2024  
xlsx csv
หน่วยงานที่คาดว่าจะนำชุดข้อมูลไปใช้ประโยชน์ หน่วยงานภายในกรมประชาสัมพันธ์, สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
Last update dataset : May 12, 2024  
pdf
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการกีฬา การแข่งขันกีฬาต่างๆ ในระดับประเทศและระดับโลก เช่น ซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ โอลิมปิก เป็นต้น
Last update dataset : May 12, 2024  
csv xlsx
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสังคมอาชญากรรม และบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม รวมไปถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน
Last update dataset : May 12, 2024  
csv
การรายงานข่าว สถานการณ์ปัจจุบัน นำเสนอนโยบายสำคัญของรัฐบาล ข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะนโยบายที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างประเทศ นักท่องเที่ยว นักลงทุน และนักธุรกิจ ในไทย...
Last update dataset : May 12, 2024  
json url
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับศิลปะ วัฒนธรรมและบันเทิง ,งานเทศกาลต่างๆ เพื่อช่วยสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศไทย
Last update dataset : May 12, 2024  
csv xlsx
ผังรายการหลัก แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนการออกอากาศ ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน กสทช. กำหนด ครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จ.ชุมพร สุราฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา...
Last update dataset : May 12, 2024  
เพื่อเป็นการวางกรอบแนวทางการดำเนินงานและการให้บริการประชาสัมพันธ์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์
Last update dataset : May 12, 2024  
pdf prd xml
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว นโยบายเศรษฐกิจ โครงการการส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
Last update dataset : May 12, 2024  
csv xlsx