สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ส่วนภูมิภาค
พบ 315 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการจ้างงาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
เด็กแรกเกิดมีนำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม หมายถึง ทารกแรกเกิดมีชีพทีมีนำหนักน้อย กว่า 2.500 กรัม ที่ได้รับการชั่งน้ำหนักภายใน 24 ชั่วโมงหลังคลอด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx
จำนวนเนื้อที่ให้ผลผลิตจำแนกตามอำเภอ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx
ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx
จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ product
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
รายชื่อหน่วยงานภาคสนาม สังกัดสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกอบด้วยพิกัด พื้นที่ ชื่อหัวหน้า ตำแหน่ง และหมายเลขโทรศัพท์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
ข้อมูลสถิติยานพาหนะ รวบรวมจากระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ (http://park.dnp.go.th)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
url xlsx pdf
จำนวนพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และรายชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf xlsx
จำนวนเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดู และดูแลโดยครอบครัว และชุมชนซึ่งเป็นครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์ หรือไม่มีความเกี่ยวพันเป็นเครือญาติกับเด็ก ที่ได้รับสวัสดิการเงินอุดหนุนฯ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
จำนวนเด็กที่ได้รับสวัสดิการเงินอุดหนุนฯ และได้อยู่ในครอบครัวทดแทนถาวรตามกฎหมาย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx
จำนวนอัตราการคลอดบุตรมีชีวิตของผู้หญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจำนวนประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี 1,000 คน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยจิตเวช จำแนกรายอำเภอ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
จำนวนบุคลากรที่มีศักยภาพในกิจกรรมที่เป็นห่วงโซ่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (เช่น ปราญช์ชาวบ้านนักแสดง (ลิเก) และชุมชนต้นแบบ/นวัตวิถี การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นต้น)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
จำนวนสหกรณ์การเกษตร ในพื้นที่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกาย และจิตใจ จำแนกรายอำเภอ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
ปริมาณฝนรายเดือน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx
จำนวนพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และรายชื่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่าในประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf xlsx
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน จัดทำขึ้นเพื่อ (1)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv json
ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ ที่มารับบริการในหน่วยบริการ ได้รับยาเม็ดที่มีส่วนประกอบของไอโอดีน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx