สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ส่วนภูมิภาค
พบ 315 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย URL ประเภทแหล่งท่องเที่ยว รูปภาพ ชื่อ รายละเอียด พิกัด อำเภอ จังหวัก ภาค สถานะการเปิด/ปิด ทำการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
json pdf url
ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเมล็ดพันธุ์รายชนิด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xlsx api
จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xls
ข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์ ในพื้นที่ภาคเหนือ ประกอบด้วย ข้อมูลแสดงประวัติความเป็นมา, ลักษณะภูมิประเทศ, จุดเด่นที่น่าสนใจ, พรรณไม้ในสวน, กิจกรรมและแนวทางการพัฒนาสวน, สิ่งอำนวยความสะดวก,...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
url
ร้านค้า รายจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf json url
ข้อมูลร้านอาหาร ประกอบด้วย "URL" รูปภาพ ชื่อ รายละเอียด พิกัด อำเภอ จังหวัด ภาค สถานการให้บริการในขณะที่เรียกข้อมูล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
json pdf url
คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xls
ข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์ ในพื้นที่ภาคตะวันออก ประกอบด้วย ข้อมูลแสดงประวัติความเป็นมา, ลักษณะภูมิประเทศ, จุดเด่นที่น่าสนใจ, พรรณไม้ในสวน, กิจกรรมและแนวทางการพัฒนาสวน,...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
url
ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ปาล์มน้ำมัน ที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นและบันทึกลงระบบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
database
ครัวเรือนที่ต้องช่วยหลือ จำแนกตามสภาพปัญหาครัวเรือนในมิติต่าง ๆ (TPMAP) ภายใต้การขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xlsx
เป็นข้อมูลความต้องการบุคลากรในเขต EEC ปี 2562-2566 ตาม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายกับกำลังการผลิตปี 2560-2562 ใน จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xlsx
จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำแนกตามที่อยู่ทะเบียนบ้าน รายจังหวัด รายปี เริ่ม พ.ศ. 2559
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xlsx csv
ข้อมูลผลการตรวจวัดปริมาณน้ำในแหล่งน้ำจากสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำในแหล่งน้ำในพื้นที่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
url
จำนวนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf xlsx
จำนวน อ.ส.ม. ที่ขึ้นทะเบียน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xlsx
1.จำนวนบ้านพัก 1,073 หลัง 2.จำนวนค่ายพักแรม 106 หลัง รวมเป็น 1,179 หลัง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรแล้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xls
สถิติจำนวนผู้ประกอบการกิจการการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ ประเภทร้านค้า จากฐานข้อมูลส่วนจัดการทรัพยากร (portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=1387)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf xlsx
ข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์ ในพื้นที่ภาคกลาง ประกอบด้วย ข้อมูลแสดงประวัติความเป็นมา, ลักษณะภูมิประเทศ, จุดเด่นที่น่าสนใจ, พรรณไม้ในสวน, กิจกรรมและแนวทางการพัฒนาสวน, สิ่งอำนวยความสะดวก,...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
url
ข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยว ตามแหล่งท่องเที่ยว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
url pdf json