สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ส่วนภูมิภาค
พบ 18 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
จำนวนคดีประทุษร้ายต่อร่างกาย และจิตใจที่เกิดขึ้นกับแม่ และเด็ก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
จำนวนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในบ้านพักเด็กและเยาวชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ มีทักษะชีวิตเหมาะสมตามวัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
จำนวนเด็ก เยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ได้รับความรู้และประสบการณ์เกิดสัมพันธภาพและมีเครือข่าย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
เด็กพัฒนาการล้า ที่ได้รับการวินิจฉัยจำแนกรายโรค
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
เด็ก 0-5 ปี ที่คัดกรองพัฒนาการแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการดวย TEDA4I หรือ เครื่องมือมาตรฐาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
จำนวนเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดู และดูแลโดยครอบครัว และชุมชนซึ่งเป็นครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์ หรือไม่มีความเกี่ยวพันเป็นเครือญาติกับเด็ก ที่ได้รับสวัสดิการเงินอุดหนุนฯ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
จำนวนเด็กที่ได้รับสวัสดิการเงินอุดหนุนฯ และได้อยู่ในครอบครัวทดแทนถาวรตามกฎหมาย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx
ความครอบคลุมการได้รับวัคนแต่ละ ชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี หมายถึง ร้อยละของเด็กอายุครบ 1 ปี ในงวดที่รายงานที่ได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ ตั้งแต่แรกเกิดจนอายุครบ 1 ปี...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
จำนวนครอบครัวที่ใช้ความรุนแรงในเด็ก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
จำนวนสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนที่จดทะเบียนแล้ว มีการบริหารจัดการและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เด็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ผ่านเกณฑ์ขั้นต้นระดับ C ขึ้นไป
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
xls
จำนวนครอบครัวที่มีเฉพาะผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับเด็ก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
xls
จำนวนบ้านพักเด็กและเยาวชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
xls
จำนวนชมรมด้านครอบครัว/แม่และเด็ก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
xls
เด็กอายุ 0-5 ปี สูงสมส่วนดี เฉลี่ยอายุ 5 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี หมายถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กชาย และเด็กหญิงที่อายุ 5 ปีเต็ม ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
xls
ค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญา ของเด็ก ป.1 ประเมินทุก 5 ปี ล่าสุดปี 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
xls
จำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับในการจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแม่และเด็ก (1 โครงการ 15,000 บาท)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
xlsx
จำนวนผู้อุปการะที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เกิดกรอบแนวคิด แบบเติบโต (Growth Mindset)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
xls