สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ส่วนภูมิภาค
พบ 87 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
จำนวนคดีประทุษร้ายต่อร่างกาย และจิตใจที่เกิดขึ้นกับแม่ และเด็ก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
ปริมาณผลผลิตมะม่วงเฉลี่ยต่อไร่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
จำนวนเนื้อที่เพาะปลูกมะม่วงจำแนกตามอำเภอ จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
จำนวนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในบ้านพักเด็กและเยาวชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ มีทักษะชีวิตเหมาะสมตามวัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
จำนวนเกษตรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และเทคโนโลยีการผลิตมะม่วงให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน GAP
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
จำนวนเด็ก เยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ได้รับความรู้และประสบการณ์เกิดสัมพันธภาพและมีเครือข่าย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
ผู้พิการที่ได้รับการจดทะเบียนและมีบัตรประจำตัวผู้พิการ แยกตามประเภทความพิการ เพศ และอำเภอ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx xls
เด็กพัฒนาการล้า ที่ได้รับการวินิจฉัยจำแนกรายโรค
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน โดยการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ ที่ดินป่าชายเลนด้วยภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ ป่าชายเลน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls csv
ปริมาณผลผลิตมะม่วงทั้งหมด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
เด็ก 0-5 ปี ที่คัดกรองพัฒนาการแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการดวย TEDA4I หรือ เครื่องมือมาตรฐาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
เด็กแรกเกิดมีนำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม หมายถึง ทารกแรกเกิดมีชีพทีมีนำหนักน้อย กว่า 2.500 กรัม ที่ได้รับการชั่งน้ำหนักภายใน 24 ชั่วโมงหลังคลอด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
รายชื่อหน่วยงานภาคสนาม สังกัดสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกอบด้วยพิกัด พื้นที่ ชื่อหัวหน้า ตำแหน่ง และหมายเลขโทรศัพท์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
จำนวนเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดู และดูแลโดยครอบครัว และชุมชนซึ่งเป็นครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์ หรือไม่มีความเกี่ยวพันเป็นเครือญาติกับเด็ก ที่ได้รับสวัสดิการเงินอุดหนุนฯ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
จำนวนอัตราการคลอดบุตรมีชีวิตของผู้หญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจำนวนประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี 1,000 คน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
จำนวนสหกรณ์การเกษตร ในพื้นที่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงที่ขึ้นทะเบียน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
จำนวนผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าจากมะม่วง OTOP
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
ความครอบคลุมการได้รับวัคนแต่ละ ชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี หมายถึง ร้อยละของเด็กอายุครบ 1 ปี ในงวดที่รายงานที่ได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ ตั้งแต่แรกเกิดจนอายุครบ 1 ปี...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls