สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ส่วนภูมิภาค
พบ 31 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ปริมาณผลผลิตมะม่วงเฉลี่ยต่อไร่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
จำนวนเนื้อที่เพาะปลูกมะม่วงจำแนกตามอำเภอ จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
จำนวนเกษตรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และเทคโนโลยีการผลิตมะม่วงให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน GAP
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
จำนวนช่องทางการจำหน่ายสินค้ามะม่วงและสินค้าแปรรูปของจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
ปริมาณผลผลิตมะม่วงทั้งหมด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
จำนวนเนื้อที่ให้ผลผลิตจำแนกตามอำเภอ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx
จำนวนสหกรณ์การเกษตร ในพื้นที่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงที่ขึ้นทะเบียน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
จำนวนผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าจากมะม่วง OTOP
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
จำนวนผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าจากมะม่วง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
พื้นที่ (Zoning) ที่มีลักษณะที่เหมาะสมในการเพาะปลูกไม้ผล ข้อมูลจาก https://agri-map-online.moac.go.th/
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
จำนวนเนื้อที่เก็บเกี่ยวจำแนกตามอำเภอ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
จำนวนผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากมะม่วงที่ได้รับการรับรองมาตราฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
ราคาขายปลีกมะม่วง น้ำดอกไม้สีทองและราคาขายหน้าสวนมะม่วง น้ำดอกไม้สีทอง เกรดส่งออก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
จำนวนผู้ประกอบการที่ดำเนินการแปรรูปผลผลิตจากมะม่วง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
จำนวนเกษตรชาวสวนมะม่วงที่ได้รับการพัฒนาความรู้มาตรฐาน GAP
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls
จำนวนผลผลิตมะม่วงที่สมาชิกสหกรณ์(ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด) จำหน่าย เพื่อการค้าในประเทศและการส่งออก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls
จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่เป็นสหกรณ์การเกษตรชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด แยกที่อยู่ตามรายอำเภอ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls
จำนวนสมาชิกของสหกรณ์การเกษตร (สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทราจำจำนวนเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงที่ผ่านการอบรมในหลักสูตร ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร (ภาพรวม) ตั้งแต่...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls
มูลค่าผลผลิตมะม่วงที่สมาชิกสหกรณ์(ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด) จำหน่าย เพื่อการค้าในประเทศและการส่งออก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls