สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ส่วนภูมิภาค
พบ 315 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
จำนวนพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf xlsx
จำนวนการส่งเสริมเทคโนโลยีในการผลิตคุณภาพ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
จำนวนเด็ก เยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ได้รับความรู้และประสบการณ์เกิดสัมพันธภาพและมีเครือข่าย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
ผู้พิการที่ได้รับการจดทะเบียนและมีบัตรประจำตัวผู้พิการ แยกตามประเภทความพิการ เพศ และอำเภอ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx xls
จำนวนงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรแปรรูปทั้งหมด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
จำนวนเนื้อที่เกษตรกรรมโดยรวมของจังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
อุณหภูมิ และความกดอากาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx
เป็นข้อมูลจำนวนครู อาจารย์ บุคลากรที่ทำหน้าที่สอนในสถานศึกษา จำแนกตามสังกัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
เด็กพัฒนาการล้า ที่ได้รับการวินิจฉัยจำแนกรายโรค
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
เป็นข้อมูลจำนวนห้องเรียน สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอน จำแนกตามสังกัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx csv
จำนวนช่องทางการจำหน่ายสินค้ามะม่วงและสินค้าแปรรูปของจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน โดยการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ ที่ดินป่าชายเลนด้วยภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ ป่าชายเลน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls csv
ปริมาณผลผลิตมะม่วงทั้งหมด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
จำนวนผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (8 ข้อย่อย) จำแนกรายอำเภอ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
เด็ก 0-5 ปี ที่คัดกรองพัฒนาการแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการดวย TEDA4I หรือ เครื่องมือมาตรฐาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
จำนวนผู้สูงอายุที่กระทำผิดกฎหมาย จำแนกรายอำเภอ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน จำแนกรายอำเภอ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
จำนวนผู้สูงอายุที่กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
จำนวนผู้สูงอายุที่ส่งเข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
จำนวนพื้นที่สวนรุกขชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf xlsx