สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 144 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลการเข้ารับบริการผู้ป่วยนอก OP จำแนกตามเพศ 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2566  
xlsx
ข้อมูลการเข้ารับบริการผู้ป่วยนอก OP จำแนกตามเพศ 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2566  
xlsx
ข้อมูลการเข้ารับบริการปฐมภูมิ PP จำแนกตามเพศ 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2566  
xlsx
ข้อมูลการเข้ารับบริการปฐมภูมิ PP จำแนกตามเพศ 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2566  
xlsx
Dashboard การเบิกจ่ายงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 พฤษภาคม 2566  
url
Dashboard ข้อมูลการเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 พฤษภาคม 2566  
url
Dashboard ข้อมูลการเข้ารับบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 พฤษภาคม 2566  
url
Dashboard ข้อมูลการเข้ารับบริการผู้ป่วยนอก OPSI ร้านยาผู้ป่วยติดเชื้อโคโรน่าไวรัส (Covid19)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 พฤษภาคม 2566  
url
Dashboard ข้อมูลการเข้ารับบริการผู้ป่วยนอก SI/HI/CI/ ผู้ป่วยติดเชื้อโคโรน่าไวรัส (Covid19)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 พฤษภาคม 2566  
url
ข้อมูลการเข้ารับบริการ teele Health ผู้ป่วยติดเชื้อโคโรน่าไวรัส (Covid19)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 พฤษภาคม 2566  
url
บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคปีงบประมาณ 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 พฤษภาคม 2566  
url
จำนวนคนพิการที่ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ (คน/ครั้ง) แยกตามประเภทบริการฟื้นฟูฯ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 พฤษภาคม 2566  
xlsx
จำนวนคนพิการที่เบิกอุปกรณ์ฯ (คน/ชิ้น) (สิทธิย่อย 74) แยกตามประเภทอุปกรณ์ฯ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 พฤษภาคม 2566  
xlsx
จำนวนประชากรสิทธิ DIS , UC ที่มีสิทธิย่อย 74 และตรวจสอบพบในโปรแกรมคนพิการ โดยให้ระบุตามประเภทการพิการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 พฤษภาคม 2566  
xlsx
จำนวนคน/ครั้ง,ประเภทของการรับบริการวางแผนครอบครัว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 พฤษภาคม 2566  
xlsx
จำนวนคน/ครั้ง ของเด็กที่ได้รับการตรวจพัฒนาการทั้งหมด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 พฤษภาคม 2566  
xlsx
จำนวนคนพิการที่ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ (คน/ครั้ง) แยกตามประเภทบริการฟื้นฟูฯ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 พฤษภาคม 2566  
xls
จำนวนคน/ชิ้น ของประชากรสิทธิ DIS,UC ที่มีสิทธิย่อย 74 จำแนกประเภทอุปกรณ์ฯได้ ดังนี้ 1. อุปกรณ์ทางการได้ยิน = รหัสอุปกรณ์ 2505-2509 2. อุปกรณ์ทางการเคลื่อนไหว = รหัสอุปกรณ์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 พฤษภาคม 2566  
xls
จำนวนคนพิการสะสมที่ลงทะเบียนในระบบ UC (สิทธิย่อย 74) แยกตามประเภทความพิการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 พฤษภาคม 2566  
xls
แหล่งข้อมูลจากแฟ้ม EPI ใน OPPP indiv 43 แฟ้ม และโปรแกรม BPPDS ของกทม. ใช้ field VCCTYPE วัคซีนพื้นฐานประกอบด้วย วัคซีนตามรหัสที่กำหนด นับจำนวนคนโดยใช้ CID...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 พฤษภาคม 2566  
xls