สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 44 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
เนื่องจากชุดข้อมูลมีการปรับปรุงข้อมูลเป็นรายเดือน ในระบบ UC Info ของสำนักงานฯ ซึ่งเป็น Link URL ที่ระบุใน Metadata โดยสามารถ filter เลือกช่วงเวลาของข้อมูลได้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
url
ข้อมูลความถูกต้องของการลงทะเบียนสิทธิการรักษาสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
url
ข้อมูลการจัดอันดับการลงทะเบียนตามความครอบคลุมสิทธิการรักษาสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
url
ข้อมูลร้อยละของการตรวจสอบผลของการลงทะเบียนสิทธิการรักษาสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
url
ข้อมูลร้อยละความถูกต้องของการลงทะเบียนสิทธิการรักษาสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำแนกตามรายจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
url
ข้อมูลจำนวนประชากรทั้งประเทศ จำแนกรายละเอียดตามสิทธิรักษาพยาบาล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
url
หน่วยนับ : คน/เข็ม ช่วงเวลาของข้อมูล : ปีงบประมาณ ตัวตั้ง : จำนวนคน/เข้ม ของการรับบริการวัคซีนพื้นฐานแต่ละชนิด ตัวหาร : ไม่มีข้อมูลคำอธิบาย คำอธิบายตัวตั้ง : 1....
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
url
ข้อมูลจำนวนประชากรทั้งประเทศ จำแนกรายละเอียดตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามหน่วยบริการประจำ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
url
ข้อมูลการลงทะเบียนตามความครอบคลุมสิทธิการรักษาสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
url
ข้อมูลจำนวนประชากรทั้งประเทศ จำแนกรายละเอียดตามเพศและช่วงอายุ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
url
ข้อมูลจำนวนประชากรทั้งประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
url
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสิทธิการรักษาพยาบาล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
url
Dashboard การเบิกจ่ายงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 พฤษภาคม 2566  
url
Dashboard ข้อมูลการเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 พฤษภาคม 2566  
url
Dashboard ข้อมูลการเข้ารับบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 พฤษภาคม 2566  
url
Dashboard ข้อมูลการเข้ารับบริการผู้ป่วยนอก OPSI ร้านยาผู้ป่วยติดเชื้อโคโรน่าไวรัส (Covid19)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 พฤษภาคม 2566  
url
Dashboard ข้อมูลการเข้ารับบริการผู้ป่วยนอก SI/HI/CI/ ผู้ป่วยติดเชื้อโคโรน่าไวรัส (Covid19)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 พฤษภาคม 2566  
url
ข้อมูลการเข้ารับบริการ teele Health ผู้ป่วยติดเชื้อโคโรน่าไวรัส (Covid19)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 พฤษภาคม 2566  
url
บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคปีงบประมาณ 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 พฤษภาคม 2566  
url
1.ขั้นตอนการติดตั้ง และใช้งาน NHSO Secure SmartCard Agent. 2.เอกสารการพัฒนาระบบ 3.ลิ้งค์การขอ TOKEN KEY (โซนทดสอบระบบ) 4.เอกสารเพื่อขอ TOKEN KEY โซนใช้งานจริงโปรแกรม NHSO...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 ธันวาคม 2565  
pdf url doc zip