สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 4 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
จำนวนคนพิการที่ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ (คน/ครั้ง) แยกตามประเภทบริการฟื้นฟูฯ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 พฤษภาคม 2566  
xls
จำนวนคน/ชิ้น ของประชากรสิทธิ DIS,UC ที่มีสิทธิย่อย 74 จำแนกประเภทอุปกรณ์ฯได้ ดังนี้ 1. อุปกรณ์ทางการได้ยิน = รหัสอุปกรณ์ 2505-2509 2. อุปกรณ์ทางการเคลื่อนไหว = รหัสอุปกรณ์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 พฤษภาคม 2566  
xls
จำนวนคนพิการสะสมที่ลงทะเบียนในระบบ UC (สิทธิย่อย 74) แยกตามประเภทความพิการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 พฤษภาคม 2566  
xls
แหล่งข้อมูลจากแฟ้ม EPI ใน OPPP indiv 43 แฟ้ม และโปรแกรม BPPDS ของกทม. ใช้ field VCCTYPE วัคซีนพื้นฐานประกอบด้วย วัคซีนตามรหัสที่กำหนด นับจำนวนคนโดยใช้ CID...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 พฤษภาคม 2566  
xls