สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - องค์กร - Open Government Data of Thailand
144 ชุดข้อมูล
เรียงโดย

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ส่วนกลาง:ระดับกรม
ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามหน่วยบริการปฐมภููมิ (737 )

เนื่องจากชุดข้อมูลมีการปรับปรุงข้อมูลเป็นรายเดือน ในระบบ UC Info ของสำนักงานฯ ซึ่งเป็น Link URL ที่ระบุใน Metadata โดยสามารถ filter เลือกช่วงเวลาของข้อมูลได้

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กรกฎาคม 2567
url
ชุดข้อมูล Dashboard การวิเคราะห์ข้อมูลบริการวัคซีนพื้นฐาน (Vaccine) จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงาน สำนักหลักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (462 )

หน่วยนับ : คน/เข็ม ช่วงเวลาของข้อมูล : ปีงบประมาณ ตัวตั้ง : จำนวนคน/เข้ม ของการรับบริการวัคซีนพื้นฐานแต่ละชนิด ตัวหาร : ไม่มีข้อมูลคำอธิบาย คำอธิบายตัวตั้ง : 1....

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กรกฎาคม 2567
url
ชุดข้อมูลอัตราป่วยตาย (Fatality rate) ด้วยโรคเบาหวานหรือที่มีภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน อายุ 15 ปีขึ้นไป สิทธิ UC ของโรงพยาบาลที่ให้บริการร ปี 2560 - 2563 (5,527 )

จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือที่มีภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน สิทธิ UC อายุ 15 ปีขึ้นไป รับไว้รักษาในโรงพยาบาล และเสียชีวิตในโรงพยาบาล ต่อ จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2567
สาธารณสุข
xlsx
ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงที่เข้าถึงบริการดูแลระยะยาว (8 )

เป็นข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ ที่เข้าโครงการ Care Plan ในระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567
csv
การเข้ารับบริการผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ชนิด ST-elevation (1,323 )

ข้อมูลการเข้ารับบริการผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ชนิด ST-elevation (STEMI)

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567
csv
บริการผู้ป่วยใน (437 )

ข้อมูลจำนวนการใช้บริการผู้ป่วยใน (IP Service)

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567
csv
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ (303 )

ข้อมูลการเข้ารับบริการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567
csv
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน (3,773 )

ข้อมูลการเข้ารับบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (STROKE)

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567
csv
การเข้ารับบริการมารดาและทารก (479 )

ข้อมูลการฝากครรภ์และการรับบริการคุมกำเนิด

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567
csv
การเข้ารับบริการวัคซีนพื้นฐาน (541 )

ข้อมูลการรับบริการวัคซีนพื้นฐานแต่ละชนิด

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567
csv
โรคที่ควรรักษาแบบผู้ป่วยนอก (698 )

ข้อมูลจำนวนรักษาแบบผู้ป่วยนอกด้วยโรคต่างๆ (ACSC)

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567
csv
ข้อมูลการเข้ารับบริการผู้ป่วยใน(IP) สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (406 )

เป็นชุดข้อมูลที่มาจากฐานข้อมูลการเข้ารับบริการผู้ป่วยใน (Eclaim, IP) ข้อมูลเฉพาะผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(UC) ปัจจุบันปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลเป็นรายเดือน...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 พฤษภาคม 2567
xlsx csv
ข้อมูลการเข้าถึงยาตามกลุ่มโรค สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (395 )

ข้อมูลเฉพาะผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปัจจุบันปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลเป็นรายเดือน ดูแนวโน้มการใช้ยา ของโรคต่างๆ ปริมาณการเบิกจ่ายยา และความต้องการ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 พฤษภาคม 2567
csv xlsx
ข้อมูลเครือข่ายของหน่วยบริการ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (463 )

ข้อมูลความครอบคลุมของประชากรที่มีสิทธิตามหน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการประจำ และหน่วยบริการรับส่งต่อ ข้อมูลแสดงถึงเครือข่ายของหน่วยบริการที่รองรับการบริการในแต่ละระดับ...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 พฤษภาคม 2567
xlsx csv
ข้อมูลการเบิกอวัยวะเทียมและอุปกรณ์บำบัดรักษา สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (127 )

การเบิกอวัยวะเทียมและอุปกรณ์บำบัดรักษา ข้อมูลเฉพาะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(UC)

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 พฤษภาคม 2567
csv xlsx
จำนวนการเข้ารับบริการการรักษาผู้ป่วยนอก (485 )

จำนวนการเข้ารับบริการ การเข้ารักษาผู้ป่วยนอก ปี 2565 แยกตามรายจังหวัด

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567
csv
ข้อมูลเครือข่ายหน่วยบริการรับส่งต่อแบบ NON CAP (85 )

หน่วยบริการที่รักษาผู้ป่วยใน (IP) ที่ไม่ได้เบิกจ่ายกรณีเหมาจ่ายรายหัวในโครงการของ สปสช. ซึงสถานะเป็นแม่ข่ายให้หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้าน

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566
csv
ข้อมูลหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้าน (HREFER) (96 )

ข้อมูลโีรงพยาบาล ที่ขึ้นทะเบียนในโครงการฯ หน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้าน (HREFER)

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566
csv
จำนวนครั้งที่เข้ารับบริการของผู้ป่วยในของเด็กแรกเกิด จำแนกตามเพศ 2565 (1,062 )

จำนวนครั้งที่เข้ารับบริการของผู้ป่วยในของเด็กแรกเกิด จำแนกตามเพศ 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 มิถุนายน 2566
สาธารณสุข
xlsx
จำนวนครั้งที่เข้ารับบริการของผู้ป่วยในของเด็กแรกเกิด จำแนกตามเพศ 2564 (371 )

จำนวนครั้งที่เข้ารับบริการของผู้ป่วยในของเด็กแรกเกิด จำแนกตามเพศ 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 มิถุนายน 2566
สาธารณสุข
xlsx