สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ส่วนกลาง:ระดับกรม
144 datasets found
Order by :
เนื่องจากชุดข้อมูลมีการปรับปรุงข้อมูลเป็นรายเดือน ในระบบ UC Info ของสำนักงานฯ ซึ่งเป็น Link URL ที่ระบุใน Metadata โดยสามารถ filter เลือกช่วงเวลาของข้อมูลได้
Last update dataset : June 12, 2024  
url
เป็นข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ ที่เข้าโครงการ Care Plan ในระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
ข้อมูลการเข้ารับบริการผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ชนิด ST-elevation (STEMI)
Last update dataset : May 12, 2024  
csv
ข้อมูลจำนวนการใช้บริการผู้ป่วยใน (IP Service)
Last update dataset : May 12, 2024  
csv
ข้อมูลการเข้ารับบริการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
Last update dataset : May 12, 2024  
csv
ข้อมูลการเข้ารับบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (STROKE)
Last update dataset : May 12, 2024  
csv
ข้อมูลการฝากครรภ์และการรับบริการคุมกำเนิด
Last update dataset : May 12, 2024  
csv
ข้อมูลการรับบริการวัคซีนพื้นฐานแต่ละชนิด
Last update dataset : May 12, 2024  
csv
ข้อมูลจำนวนรักษาแบบผู้ป่วยนอกด้วยโรคต่างๆ (ACSC)
Last update dataset : May 12, 2024  
csv
เป็นชุดข้อมูลที่มาจากฐานข้อมูลการเข้ารับบริการผู้ป่วยใน (Eclaim, IP) ข้อมูลเฉพาะผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(UC) ปัจจุบันปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลเป็นรายเดือน...
Last update dataset : May 3, 2024  
xlsx csv
ข้อมูลเฉพาะผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปัจจุบันปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลเป็นรายเดือน ดูแนวโน้มการใช้ยา ของโรคต่างๆ ปริมาณการเบิกจ่ายยา และความต้องการ
Last update dataset : May 3, 2024  
csv xlsx
ข้อมูลความครอบคลุมของประชากรที่มีสิทธิตามหน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการประจำ และหน่วยบริการรับส่งต่อ ข้อมูลแสดงถึงเครือข่ายของหน่วยบริการที่รองรับการบริการในแต่ละระดับ...
Last update dataset : May 3, 2024  
xlsx csv
การเบิกอวัยวะเทียมและอุปกรณ์บำบัดรักษา ข้อมูลเฉพาะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(UC)
Last update dataset : May 3, 2024  
csv xlsx
จำนวนการเข้ารับบริการ การเข้ารักษาผู้ป่วยนอก ปี 2565 แยกตามรายจังหวัด
Last update dataset : April 12, 2024  
csv
หน่วยบริการที่รักษาผู้ป่วยใน (IP) ที่ไม่ได้เบิกจ่ายกรณีเหมาจ่ายรายหัวในโครงการของ สปสช. ซึงสถานะเป็นแม่ข่ายให้หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้าน
Last update dataset : August 12, 2023  
csv
ข้อมูลโีรงพยาบาล ที่ขึ้นทะเบียนในโครงการฯ หน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้าน (HREFER)
Last update dataset : August 12, 2023  
csv
จำนวนครั้งที่เข้ารับบริการของผู้ป่วยในของเด็กแรกเกิด จำแนกตามเพศ 2565
Last update dataset : June 6, 2023  
xlsx
จำนวนครั้งที่เข้ารับบริการของผู้ป่วยในของเด็กแรกเกิด จำแนกตามเพศ 2564
Last update dataset : June 6, 2023  
xlsx
จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการของผู้ป่วยใน จำแนกตามเพศ 2565
Last update dataset : June 6, 2023  
xlsx
จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการของผู้ป่วยใน จำแนกตามเพศ 2564
Last update dataset : June 6, 2023  
xlsx