Text Size | A   A   A
กรุงเทพมหานคร
654 datasets found
Order by :
ข้อมูลลานกีฬาในพื้นที่เขตการปกครอง
Last update dataset : February 1, 2023  
csv
ข้อมูลผู้สูงอายุ รายเดือน แขวง ในพื้นที่เขต
Last update dataset : February 1, 2023  
csv
ข้อมูลสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตทวีวัฒนา
Last update dataset : February 1, 2023  
csv
ข้อมูลจำนวนพื้นที่ ประชากรชาย-หญิง หลังคาเรือนตามเขตการปกครอง (บางพลัด)
Last update dataset : February 1, 2023  
csv
แสดงผลการสำรวจปัจจัยที่มีผลกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยดำเนินการตามรอบปีที่ผ่านมา
Last update dataset : February 1, 2023  
csv
ข้อมูลคลองในพื้นที่เขตบางบอน
Last update dataset : February 1, 2023  
csv
data_rel 37 views
ข้อมูลศาสนสถาน ในพื้นที่เขตลาดกระบัง
Last update dataset : February 1, 2023  
csv
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตการปกครอง
Last update dataset : February 1, 2023  
csv
ลานกีฬาเขตบางบอน
Last update dataset : February 1, 2023  
csv
จำนวนรถจดทะเบียนใหม่ ปี 2563 กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : February 1, 2023  
xls
รายละเอียดจำนวนการประชุมคณะผู้บริการกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : February 1, 2023  
csv
จำนวนกระทู้ถามสดที่เสนอในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร
Last update dataset : February 1, 2023  
csv
จำนวนทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) ของกรุงเทพมหานครทั้งหมดได้รับการปฏิบัติตามแผน
Last update dataset : February 1, 2023  
csv
รายการภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจฯ และแผนปฎิบัติการฯ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2 (ที่ระบุถ่ายโอนให้ กทม.) (กยค.)
Last update dataset : February 1, 2023  
csv
ข้อมูลการจัดเก็บขยะ
Last update dataset : February 1, 2023  
csv
ประมาณการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีที่ส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้ และรายรับของกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : February 1, 2023  
csv
ข้อมูลจำนวนพื้นที่ ประชากรชาย-หญิง หลังคาเรือนตามเขตการปกครอง
Last update dataset : February 1, 2023  
csv
ข้อมูลการบำบัดน้ำเสียของแต่ละสถานประกอบการในพื้นที่เขตการปกครอง
Last update dataset : February 1, 2023  
csv
ข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนและไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนในพื้นที่เขตจตุจักร
Last update dataset : February 1, 2023  
csv pdf
สรุปข้อมูลกรอบตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประกอบด้วยข้อมูลชื่อตำแหน่ง ประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง จำนวน ในภาพรวมของแต่ละหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : February 1, 2023  
csv