กรุงเทพมหานคร - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
กรุงเทพมหานคร
1,195 datasets found
Order by :
ข้อมูลผู้สูงอายุ รายเดือน แขวง ในพื้นที่เขต
Last update dataset : January 7, 2024  
csv
ข้อมูลการบำบัดน้ำเสียของแต่ละสถานประกอบการในพื้นที่เขตการปกครอง
Last update dataset : January 7, 2024  
csv
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตการปกครอง
Last update dataset : January 7, 2024  
csv
จำนวนปริมาณจราจรบริเวณทางแยกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : January 7, 2024  
xlsx
จำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดในแต่ละเดือน
Last update dataset : January 7, 2024  
csv
ข้อมูลสถิติจำนวนผู้รับบริการทันตกรรมเชิงรุก (ตรวจฟัน เคลือบฟลูออไรด์ เคลือบหลุมร่องฟัน) ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน รวบรวมข้อมูลจากทุกคลินิก ทันตกรรมรายเดือน
Last update dataset : January 7, 2024  
csv
จุดฝืดคือจุดที่มีการชะลอตัว มีจุดตัด มีการจอดรอ มีการหยุด จะเป็นจุดที่ก่อให้เกิดแรงเสียดทาน (Friction) เล็ก ๆ ที่ส่งผลให้การจราจรในภาพรวมติดจัดได้
Last update dataset : January 7, 2024  
pdf xlsx
จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : January 7, 2024  
pdf csv
ข้อมูลมูลนิธิและสมาคมในพื้นที่เขตบางนา
Last update dataset : January 7, 2024  
csv
กรอบอัตรากำลำลัง
Last update dataset : January 7, 2024  
csv
ข้อมูลการร้องเรียนเขตในพื้นที่เขตบางแค
Last update dataset : January 7, 2024  
csv xlsx
การบำบัดน้ำเสีย,สถานประกอบการ,ปริมาณน้ำเสีย
Last update dataset : January 7, 2024  
csv
ทำเนียบภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร เป็นรายปีงบประมาณ จำแนกตามเขตและประเภท ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ชื่อผลงานภูมิปัญญา
Last update dataset : January 7, 2024  
csv
ข้อมูลรถโดยสารประจำทาง หมวด 4
Last update dataset : January 7, 2024  
xlsx pdf
ข้อมูลบุคลากร และเจ้าหน้าที่ของสำนักอนามัย ประกอบด้วย อัตรากำลัง ครอง ว่าง จัดเก็บโดย ทุกส่วนราชการของสำนักอนามัย โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ข้อมูลเป็นประชาชน/บุคลากร...
Last update dataset : January 7, 2024  
csv
ข้อมูลสถิติจำนวนผู้รับบริการทันตกรรมรักษางานเฉพาะทาง (ทันตศัลยกรรมปริทันต์ รักษาคลองรากฟัน ทันตกรรมสำหรับเด็ก และทันตกรรมประดิษฐ์) รวบรวมข้อมูลจากทุกคลินิกทันตกรรมรายเดือน
Last update dataset : January 7, 2024  
csv
ข้อมูลรถโดยสารประจำทาง หมวด 1 กทม. (เส้นทางปฏิรูป)
Last update dataset : January 7, 2024  
xlsx pdf
ข้อมูลลานกีฬาในพื้นที่เขตบางนา
Last update dataset : January 7, 2024  
csv
ข้อมูลแสดงประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2560
Last update dataset : January 7, 2024  
csv
ข้อมูลจำนวนประชากรผู้ป่วยนอกสิทธิบัตรทองของศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นข้อมูลแสดงจำนวนประชากรที่ลงทะเบียนสิทธิบัตรทองในเครือข่ายของศูนย์บริการสาธารณสุขแต่ละแห่ง...
Last update dataset : January 7, 2024  
csv