กรุงเทพมหานคร - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
กรุงเทพมหานคร
ส่วนกลาง
88 datasets found
Order by :
เส้นทางรถไฟฟ้าลอยฟ้า (Bangkok mass Transit System: BTS) ในพื้นที่เขต กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 7, 2023  
zip csv rdf
สถานที่ตั้งลานกีฬาในกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 7, 2023  
zip application/gml+xml rdf
ที่ตั้งตลาดในเขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 7, 2023  
zip csv rdf
โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริตั้งขึ้นเพื่อสนองตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมฉลองการรองราชย์ครบ 60 พรรษา...
Last update dataset : October 7, 2023  
application/gml+xml zip csv rdf
ที่ตั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 7, 2023  
zip csv rdf
ที่ตั้งพิพิธภัณฑ์เด็กในสังกัดกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 7, 2023  
zip csv rdf
เส้นทางเรือโดยสารคลองแสนแสบ(เรือหางยาว)
Last update dataset : October 7, 2023  
zip csv rdf
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
Last update dataset : October 7, 2023  
zip csv rdf
ที่ตั้งโรงเรียนฝึกอาชีพสังกัดกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 7, 2023  
zip csv rdf
ท่าเทียบเรือคลองภาษีเจริญ
Last update dataset : October 7, 2023  
zip csv rdf
ที่ตั้งสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 7, 2023  
zip csv rdf
50 เขตของกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 7, 2023  
zip kml application/gml+xml csv rdf
เส้นทางรถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (suvarnabhumi airport rail link:arl:sarl)
Last update dataset : October 7, 2023  
zip csv rdf
ที่ตั้งวัดที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 7, 2023  
zip csv rdf
ที่ตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 7, 2023  
zip csv rdf
ที่ตั้งห้างสรรพสินค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 7, 2023  
zip csv rdf
ที่ตั้งการประปานครหลวงและที่ตั้งสำนักงานประปาสาขาในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 7, 2023  
zip csv rdf
สถานีรถไฟฟ้าลอยฟ้า (Bangkok Mass Transit System :BTS) ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 7, 2023  
zip csv rdf
ที่ตั้งท่าเทียบเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 7, 2023  
csv zip rdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลหนองจาก เป็น โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โดยที่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครได้มีมติในที่ประชุม ครั้งที่...
Last update dataset : October 7, 2023  
csv zip rdf