กรุงเทพมหานคร - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
กรุงเทพมหานคร
ส่วนกลาง
1,197 datasets found
Order by :
จำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดในแต่ละเดือน
Last update dataset : May 7, 2024  
csv
กรอบอัตรากำลำลัง
Last update dataset : May 7, 2024  
csv
ข้อมูลสถิติจำนวนผู้รับบริการทันตกรรมรักษางานเฉพาะทาง (ทันตศัลยกรรมปริทันต์ รักษาคลองรากฟัน ทันตกรรมสำหรับเด็ก และทันตกรรมประดิษฐ์) รวบรวมข้อมูลจากทุกคลินิกทันตกรรมรายเดือน
Last update dataset : May 7, 2024  
csv
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในกรุงเทพมหานครในแต่ละพื้นที่เขต
Last update dataset : May 7, 2024  
csv
ข้อมูลสถิติจำนวนผู้รับบริการทันตกรรมรักษา (อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน) ในและนอกเวลาราชการ รวบรวมข้อมูลจากทุกคลินิกทันตกรรมรายเดือน
Last update dataset : May 7, 2024  
csv
จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการซุ้มการท่องเที่ยวในแต่ละเดือน
Last update dataset : May 7, 2024  
csv
กรอบอัตรากำลัง
Last update dataset : May 7, 2024  
csv
ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กในแต่ละเดือน
Last update dataset : May 7, 2024  
csv
ข้อมูลผู้สูงอายุ รายเดือน แขวง ในพื้นที่เขต
Last update dataset : April 7, 2024  
csv
ข้อมูลการบำบัดน้ำเสียของแต่ละสถานประกอบการในพื้นที่เขตการปกครอง
Last update dataset : April 7, 2024  
csv
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตการปกครอง
Last update dataset : April 7, 2024  
csv
จำนวนปริมาณจราจรบริเวณทางแยกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : April 7, 2024  
xlsx
จำนวนประชาชนและสถานที่ ที่จะกระโดดจากที่สูง เกิดสถานการณ์ย้อนหลังรายปี
Last update dataset : April 7, 2024  
csv
ข้อมูลรายชื่อ พื้นที่เขต โรงงาน ที่เกิดอัคคีภัย ประจำปี
Last update dataset : April 7, 2024  
csv
ผลการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ พ.ศ. 2567
Last update dataset : April 7, 2024  
pdf
ข้อมูลมูลนิธิและสมาคมในพื้นที่เขตบางนา
Last update dataset : April 7, 2024  
csv
ข้อมูลการร้องเรียนเขตในพื้นที่เขตบางแค
Last update dataset : April 7, 2024  
csv xlsx
การบำบัดน้ำเสีย,สถานประกอบการ,ปริมาณน้ำเสีย
Last update dataset : April 7, 2024  
csv
ข้อมูลลานกีฬาในพื้นที่เขตบางนา
Last update dataset : April 7, 2024  
csv
ข้อมูลแสดงประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2560
Last update dataset : April 7, 2024  
csv