กรุงเทพมหานคร - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
กรุงเทพมหานคร
ส่วนกลาง
130 datasets found
Order by :
ผลการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ พ.ศ. 2567
Last update dataset : April 7, 2024  
pdf
ข้อมูลอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตในพื้นที่กรุงเทพมหานครรายเดือนปี พ.ศ. 2566
Last update dataset : March 7, 2024  
pdf
จุดฝืดคือจุดที่มีการชะลอตัว มีจุดตัด มีการจอดรอ มีการหยุด จะเป็นจุดที่ก่อให้เกิดแรงเสียดทาน (Friction) เล็ก ๆ ที่ส่งผลให้การจราจรในภาพรวมติดจัดได้
Last update dataset : January 7, 2024  
pdf xlsx
จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : January 7, 2024  
pdf csv
ข้อมูลรถโดยสารประจำทาง หมวด 4
Last update dataset : January 7, 2024  
xlsx pdf
ข้อมูลรถโดยสารประจำทาง หมวด 1 กทม. (เส้นทางปฏิรูป)
Last update dataset : January 7, 2024  
xlsx pdf
ข้อมูลรถโดยสารประจำทาง หมวด 1 กทม. (เส้นทางเดิม)
Last update dataset : January 7, 2024  
xlsx pdf
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2566
Last update dataset : October 7, 2023  
pdf xlsx xls doc
องค์ความรู้หรือข้อเสนอแนะที่เวียนแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ให้ปฏิบัติ
Last update dataset : October 7, 2023  
pdf csv
ประเภทข้อมูลการบังคับคดี - กฎหมาย - คำพิพากษา, คำวินิจฉัย - แนวทางปฏิบัติ - ขั้นตอนการบังคับคดี ฯลฯ
Last update dataset : October 7, 2023  
pdf
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 7, 2023  
pdf xlsx xls
ข้อมูลการแก้ไขจุดเสี่ยงที่ดำเนินการแล้วในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 7, 2023  
pdf
ข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนและไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนในพื้นที่เขตจตุจักร
Last update dataset : September 7, 2023  
csv pdf
สถิติการแจ้งเกิด-การแจ้งตาย รายเดือนในพื้นที่เขตจตุจักร
Last update dataset : September 7, 2023  
csv pdf
คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : September 7, 2023  
pdf
สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์รายเดือนของสำนักงานเขตจตุจักร
Last update dataset : September 7, 2023  
csv pdf
ข้อมูลกองทุนแม่ของแผ่นดินของสำนักงานเขตจตุจักร
Last update dataset : September 7, 2023  
csv pdf
ชื่อโครงการ "BMA Easy Transport (Ratchathawi Model) โดยการนำเทคโนโลยีมาแก้ไขปัญหาด้านข้อมูล บริเวณจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (สถานีรถไฟฟ้า BTS) เสาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด...
Last update dataset : September 7, 2023  
pdf
ข้อมูลปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกนำกลับไปใช้ประโยชน์ของสำนักงานเขตจตุจักร
Last update dataset : September 7, 2023  
csv pdf
จำนวนครัวเรือนที่มีการรุกล้ำริมคลองในพื้นที่เขตจตุจักร
Last update dataset : September 7, 2023  
csv pdf