กรุงเทพมหานคร - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
กรุงเทพมหานคร
ส่วนกลาง
19 datasets found
Order by :
ข้อมูลจำนวนประชากรย้ายเข้า – ย้ายออกในกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 7, 2023  
csv rdf
จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2561
Last update dataset : October 7, 2023  
csv rdf
ข้อมูลจำนวนการเกิด – การตายของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 7, 2023  
csv rdf
ข้อมูลจำนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 7, 2023  
csv rdf
ข้อมูลจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 จำแนกตามอายุและเขต
Last update dataset : October 7, 2023  
csv rdf
ข้อมูลจำนวนพื้นที่ ประชากรชาย-หญิง หลังคาเรือนตามเขตการปกครอง (บางพลัด)
Last update dataset : September 7, 2023  
csv
ข้อมูลจำนวนพื้นที่ ประชากรชาย-หญิง หลังคาเรือนตามเขตการปกครอง
Last update dataset : September 7, 2023  
csv
ข้อมูลจำนวนพื้นที่ ประชากรชาย-หญิง หลังคาเรือนตามเขตการปกครอง
Last update dataset : September 7, 2023  
csv
ยอดผู้มีสิทธิเลือกตั้งประจำเดือน
Last update dataset : September 7, 2023  
csv
อาณาเขตติดต่อ ข้อมูลประชากรรายแขวง
Last update dataset : September 7, 2023  
csv
จำนวนชุมชน ประชากร ครอบครัว และหลังคาเรือนของชุมชน ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx
จำนวนประชากรในกรุงเทพมหานครจำแนกตามอายุรายไตรมาส
Last update dataset : June 4, 2023  
json
ข้อมูลจำนวนพื้นที่ ประชากรชาย-หญิง หลังคาเรือนตามเขตการปกครอง
Last update dataset : June 4, 2023  
csv
สถิติจำนวนประชากร จำนวนหลังคาเรือน จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
Last update dataset : June 4, 2023  
ข้อมูลจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 จำแนกตามอายุและเขต
Last update dataset : October 31, 2021  
csv docx
ข้อมูลจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559 จำแนกตามอายุและเขต
Last update dataset : October 31, 2021  
csv docx
ข้อมูลจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557 จำแนกตามอายุและเขต
Last update dataset : October 31, 2021  
csv docx
ข้อมูลจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 จำแนกตามอายุและเขต
Last update dataset : October 31, 2021  
csv docx
ข้อมูลจำนวนประชากรชาย – หญิง ขนาดพื้นที่ จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง
Last update dataset : October 31, 2021  
csv docx