กรุงเทพมหานคร - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
กรุงเทพมหานคร
ส่วนกลาง
18 datasets found
Order by :
ที่ตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 7, 2023  
zip csv rdf
ข้อมูลจำนวนชุมชนประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 7, 2023  
csv rdf
ที่ตั้งชุมชนบ้านมั่นคงในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 7, 2023  
zip csv rdf
ที่ตั้งชุมชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 7, 2023  
zip csv rdf
ข้อมูลชุมชนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
Last update dataset : September 7, 2023  
csv
ข้อมูลชุมชนในเขตพระนคร
Last update dataset : September 7, 2023  
csv
ข้อมูลชุมชนในพื้นที่เขตการปกครอง
Last update dataset : September 7, 2023  
csv
ข้อมูลชุมชนในพื้นที่สำนักงานเขตลาดกระบัง ที่จดทะเบียน ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2564
Last update dataset : September 7, 2023  
csv
ข้อมูลชุมชนกรุงเทพมหานคร จำแนกเป็นรายเขต รายชื่อชุมชน ประเภทของชุมชน จำนวนประชากร แยกเพศชายและหญิง
Last update dataset : September 7, 2023  
csv
ข้อมูลชุมชนในพื้นที่เขตบางบอน ข้อมูลปี พ.ศ. 2565
Last update dataset : September 7, 2023  
csv
ข้อมูลชุมชน
Last update dataset : September 7, 2023  
csv
ข้อมูลการชักลากขยะรายเดือน รายชุมชน ในพื้นที่เขตการปกครอง
Last update dataset : September 7, 2023  
csv
จำนวนชุมชน ประชากร ครอบครัว และหลังคาเรือนของชุมชน ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx
ข้อมูลชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่เขตการปกครอง
Last update dataset : June 4, 2023  
csv
ข้อมูลศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน จำแนกตามเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
csv docx
ข้อมูลจำนวนชุมชนประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
csv docx
ที่ตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อนำไปสู่ชุมชนและสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง พึ่งตนเองและแก้ปัญหาได้...
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ที่ตั้งชุมชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ชุมชนหมายถึง ชุมชนแออัด ชุมชนชานเมือง เคหะชุมชน หมู่บ้านจัดสรร และชุมชนเมืองที่กรุงเทพมหานครกำหนดขึ้น...
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf