กรุงเทพมหานคร - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
กรุงเทพมหานคร
ส่วนกลาง
143 datasets found
Order by :
จำนวนปริมาณจราจรบริเวณทางแยกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : April 7, 2024  
xlsx
ข้อมูลการร้องเรียนเขตในพื้นที่เขตบางแค
Last update dataset : April 7, 2024  
csv xlsx
ข้อมูลการซักลากขยะ สำนักงานเขตประเวศ
Last update dataset : April 7, 2024  
xlsx csv
จุดฝืดคือจุดที่มีการชะลอตัว มีจุดตัด มีการจอดรอ มีการหยุด จะเป็นจุดที่ก่อให้เกิดแรงเสียดทาน (Friction) เล็ก ๆ ที่ส่งผลให้การจราจรในภาพรวมติดจัดได้
Last update dataset : January 7, 2024  
pdf xlsx
ข้อมูลรถโดยสารประจำทาง หมวด 4
Last update dataset : January 7, 2024  
xlsx pdf
ข้อมูลรถโดยสารประจำทาง หมวด 1 กทม. (เส้นทางปฏิรูป)
Last update dataset : January 7, 2024  
xlsx pdf
ข้อมูลรถโดยสารประจำทาง หมวด 1 กทม. (เส้นทางเดิม)
Last update dataset : January 7, 2024  
xlsx pdf
ข้อมูลงบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
Last update dataset : December 7, 2023  
xlsx
ข้อมูลงบประมาณในการปรับปรุงถนน ตรอก ซอยของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
Last update dataset : December 7, 2023  
xlsx
ข้อมูลงบประมาณการขุดลอกคูคลองและลำรางสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : December 7, 2023  
xlsx
ข้อมูลงบประมาณการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
Last update dataset : December 7, 2023  
xlsx
ข้อมูลงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
Last update dataset : December 7, 2023  
xlsx
ข้อมูลงบประมาณค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
Last update dataset : December 7, 2023  
xlsx
ข้อมูลการปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
Last update dataset : December 7, 2023  
xlsx
ข้อมูลงบประมาณค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
Last update dataset : December 7, 2023  
xlsx
ข้อมูลงบประมาณในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
Last update dataset : December 7, 2023  
xlsx
ข้อมูลงบประมาณการจ้างเหมารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
Last update dataset : December 7, 2023  
xlsx
ข้อมูลงบประมาณการปรับปรุงลานกีฬาของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
Last update dataset : December 7, 2023  
xlsx
ข้อมูลงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
Last update dataset : December 7, 2023  
xlsx
ข้อมูลงบประมาณค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
Last update dataset : December 7, 2023  
xlsx