กรุงเทพมหานคร - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
กรุงเทพมหานคร
ส่วนกลาง
1,197 datasets found
Order by :
จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการซุ้มการท่องเที่ยวในแต่ละเดือน
Last update dataset : April 7, 2024  
csv
subdistrict 448 views
ข้อมูลจำนวนพื้นที่ ประชากรชาย-หญิง หลังคาเรือนตามเขตการปกครอง
Last update dataset : April 7, 2024  
csv
สถิติการเข้าถึงเหตุอัคคีภัยจากจำนวนการเกิดอัคคีภัย ประจำปี
Last update dataset : April 7, 2024  
csv
กรอบอัตรากำลัง
Last update dataset : April 7, 2024  
csv
ข้อมูลอาคารในพื้นที่เขต
Last update dataset : April 7, 2024  
csv
ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กในแต่ละเดือน
Last update dataset : April 7, 2024  
csv
ข้อมูลการซักลากขยะ สำนักงานเขตประเวศ
Last update dataset : April 7, 2024  
xlsx csv
ข้อมูลถนนในพื้นที่เขต
Last update dataset : April 7, 2024  
csv
ข้อมูลผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) โดยดำเนินการคัดสรรผลิตภัณฑ์ ทุก 2 ปี ประกอบด้วย รายชื่อผลิตภัณฑ์ รายชื่อผู้ประกอบการ สำนักงานเขต จำแนกตามประเภท...
Last update dataset : March 7, 2024  
csv
ร้อยละความสำเร็จของการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย
Last update dataset : March 7, 2024  
csv
ข้อมูลสถิติจำนวนผู้รับบริการทันตกรรมเชิงรุก (ตรวจฟัน เคลือบฟลูออไรด์ เคลือบหลุมร่องฟัน) ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน รวบรวมข้อมูลจากทุกคลินิก ทันตกรรมรายเดือน
Last update dataset : March 7, 2024  
csv
รายงานผลแผนเปิดทางน้ำไหล และการขุดลอก-คูคลอง (แผน ระยะทาง(เมตร),ผล ระยะทาง(เมตร))
Last update dataset : March 7, 2024  
csv
รายงานผลแผนการทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ (แผน ระยะทาง(เมตร),ผล ระยะทาง(เมตร))
Last update dataset : March 7, 2024  
csv
ข้อมูลสถานที่สำคัญในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Last update dataset : March 7, 2024  
csv
รายงานจำนวนผู้เสียชีวิตจากการเกิดเหตุอัคคีภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปี
Last update dataset : March 7, 2024  
csv
รายงานจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตจากการเกิดเหตุอัคคีภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปี
Last update dataset : March 7, 2024  
csv
จำนวนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : March 7, 2024  
csv csv.
ข้อมูลรายงานสาธารณภัยที่เกิดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แยกสำนักงานเขต
Last update dataset : March 7, 2024  
csv
สถิติการเกิดสาธารณภัย ในพื้นที่กรุงเทพมหานครรายเดือน
Last update dataset : March 7, 2024  
csv
ข้อมูลตำแหน่งประปาหัวแดง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : March 7, 2024  
csv