กรุงเทพมหานคร - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
กรุงเทพมหานคร
ส่วนกลาง
21 datasets found
Order by :
ชั้นข้อมูลที่ตั้งโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลหนองจาก เป็น โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โดยที่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครได้มีมติในที่ประชุม ครั้งที่...
Last update dataset : October 7, 2023  
csv zip rdf
ที่ตั้งโรงพยาบาลรัฐบาลในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 7, 2023  
zip csv rdf
ข้อมูล โรงพยาบาล ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา
Last update dataset : October 7, 2023  
csv xlsx
ข้อมูลโรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชนในพื้นที่เขตบางแค
Last update dataset : October 7, 2023  
xlsx
แผนที่แสดงที่ตั้งสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 7, 2023  
jpeg rdf
ที่ตั้งโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 7, 2023  
zip csv rdf
ข้อมูลโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 7, 2023  
csv rdf
จำนวนผู้รับบริการโดยแพทย์ให้เข้านอนพักรักษาในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์
Last update dataset : September 7, 2023  
csv
ข้อมูลโรงพยาบาลในพื้นที่เขตประเวศ
Last update dataset : September 7, 2023  
xlsx
จำนวนผู้รับบริการด้วยระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์
Last update dataset : September 7, 2023  
csv
จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีอาการผิดปกติของสภาวะทางจิตใจ อารมย์ และความรู้สึกนึกคิด จำแนกกลุ่มโรคตามรหัสโรค F20-29, F40-49
Last update dataset : September 7, 2023  
csv
จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์โดยรหัสโรค F30-39
Last update dataset : September 7, 2023  
csv
ข้อมูลโรงพยาบาล ในพื้นที่เขตลาดกระบัง
Last update dataset : September 7, 2023  
csv
จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์
Last update dataset : September 7, 2023  
csv
จำนวนผู้รับบริการอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์
Last update dataset : September 7, 2023  
csv
จำนวนผู้รับบริการโดยไม่เข้านอนพักรักษาในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์
Last update dataset : September 7, 2023  
csv
ข้อมูลโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : September 7, 2023  
csv
ข้อมูลโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
csv docx
ที่ตั้งโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งโรงพยาบาลรัฐบาลในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf