กรุงเทพมหานคร - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
กรุงเทพมหานคร
ส่วนกลาง
5 datasets found
Order by :
ข้อมูลการจัดเก็บภาษีป้าย จำแนกตามเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
csv docx
ข้อมูลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำแนกตามเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
csv docx
ข้อมูลการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ จำแนกตามเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
csv docx
รายงานด้านเศรษฐกิจ  ปี 2554 - 2557
Last update dataset : October 31, 2021  
xls xlsx
รายงานด้านเศรษฐกิจ  ปี 2550 - 2553
Last update dataset : October 31, 2021  
xls xlsx