สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ

Data source cannot be displayed.
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key ec1d969b-fe5c-4d3f-ac2e-c459b78a2e1b
Tags สถานีตรวจวัดมลพิษ สถานีตรวจวัดอากาศ
Visibility Public
Dataset create date June 27, 2022
Maintain date June 27, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
Contact Email Bmagis@gmail.com
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Geo Coverage ไม่มี
Data Source สสล กทม
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Language
    High Value Dataset No Show