Text Size | A   A   A
Groups : กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๒
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
รวมชื่อภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหน่วยงานและตำแหน่งของบุคลากรในศาลยุติธรรม
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง อัตราค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินการข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์การบริการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงินโดยตรง สำนักงานศาลยุติธรรม
Last update dataset : October 31, 2021  
jpeg
ที่ตั้ง เขตอำนาจศาลทั่วราชอาณาจักร ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2560
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 และมีผลปฏิบัติราชการด้านคดีประจำปี 2557
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
โครงสร้างศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักร ข้อมูล ณ ตุลาคม ปี 2560
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
คำแนะนำในการขอหมายเรียกพยานบุคคลหรือคำสั่งเรียกพยานเอกสารหรือวัตถุในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ขั้นตอนการดำเนินกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ ตามข้อบังคับสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ข้อหารือการศึกษาวิจัยการดำเนินงานโครงการนำร่องการจัดการขยะชุมชน ของเทศบาลตำบลทับกวาง ว่าการที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง...
Last update dataset : October 31, 2021  
ข้อหารือการพิจารณาดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับ จากกรณีสำนักงานอุตสาหกรรม จ.นครราชสีมา ได้รับแจ้งจากประชาชนว่า มีน้ำไหลล้นออกจากบ่อพักน้ำเสียของโรงงานน้ำตาลของบริษัท น้ำตาลครบุรี...
Last update dataset : October 31, 2021  
ข้อหารือการเป็นโรงงานตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 กรณีกิจการลานตากมันเส้น
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ข้อหารือการประกอบกิจการสถานีบรรจุก๊าซธรรมชาติ NGV ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ข้อหารือการตั้งโรงงานผลิตอาหารภายใน ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ข้อบังคับศาลยุติธรรมว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ศาลยุติธรรม
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
การหารือแนวทางการปฏิบัติกรณีไม่มีเอกสารสิทธิที่ดินประกอบคำขอ
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ข้อมูลสถิติการจับกุมคดียาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 - เดือนกันยายน 2558 ตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการ ปีงบประมาณ 2558...
Last update dataset : January 2, 2020  
csv xlsx