สถิติแสดงผลการดำเนินงานด้านปราบปรามการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 – 2556) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สถิติแสดงผลการดำเนินงานด้านปราบปรามการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 – 2556)
Rating
Organizations : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
facebook   twiter

     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ บัญญัติให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีอำนาจหน้าที่ในการไต่สวนข้อเท็จจริงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใน ๕ กรณี ดังนี้      ๑. กรณีการไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง      ๒. กรณีการไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อการดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง      ๓. กรณีการไต่สวนและวินิจฉัยว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองร่ำรวยผิดปกติเพื่อร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน      ๔. กรณีการไต่สวนและวินิจฉัยว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงหรือข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการกองกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมหรือความผิดที่เกี่ยวข้องกัน      ๕. กรณีการไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้าราชการในระดับต่ำกว่าร่วมกระทำความผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงหรือข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปหรือกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือที่กระทำความผิดในลักษณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง

Data source cannot be displayed.
สถิติแสดงผลการดำเนินงานด้านปราบปรามการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 – 2556)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 72ba3324-a53d-4831-b322-53058072ec3b
Groups กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
Tags ทุจริต ป.ป.ช. ปราบปราม ปราบปรามการทุจริต สถิติ
Visibility Public
Dataset create date April 5, 2016
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ช.
Contact Email kittiya_chu@nacc.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
สถิติการขออนุญาตค้างาช้าง ซึ่งเป็นงาช้างที่ได้จากช้างที่เป็นสัตว์พาหนะตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้งาน ได้แก่ ประชาชน นักวิจัย นิสิต นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ...
Last update dataset : May 15, 2024  
pdf xlsx csv
ข้อมูลสถิติเหตุขัดข้องในระบบรถไฟฟ้า จำแนกตามประเภทและผู้ให้บริการ
Last update dataset : May 12, 2024  
csv
สถิติผู้เข้าใช้บริการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ สป.ทส. รายเดือน
Last update dataset : May 12, 2024  
url xlsx