Text Size | A   A   A
Tags
280 datasets found
Order by :
เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ เพื่อกำหนดบริเวณการใช้ที่ดินที่เหมาะสม มีศักยภาพครอบคลุม ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสภาพภูมิสังคม เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดแผนงานพัฒนาการปลูกพืชเศรษฐกิจ...
Last update dataset : May 15, 2022  
url
แผนที่พื้นที่ชุ่มน้ำสำหรับ สนับสนุนงานวางแผนการใช้ที่ดินด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2543...
Last update dataset : May 15, 2022  
url
ข้อมูลชุดดิน เป็นการสำรวจ จำแนกดิน และจัดทำแผนที่ทรัพยากรดิน โดยมีหน่วยแผนที่อยู่ในระดับชุดดิน (Soil series) ซึ่งเป็นการจำแนกดินขั้นต่ำสุดในการจำแนกดินระบบอนุกรมวิธานดิน (Soil...
Last update dataset : May 15, 2022  
shp
ข้อมูลแผนที่ดิน มาตราส่วน 1:100,000 จัดทำช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2509 - 2533 ในรูปแบบ Shapefile ประกอบด้วยรายละเอียดสัญลักษณ์ชุดดิน (Symbole) และชื่อชุดดินภาษาอังกฤษ (Descriptio)
Last update dataset : May 15, 2022  
shp
ข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ได้จากการวิเคราะห์พื้นที่โดยพิจารณาจากพื้นที่ราบลุ่มต่ำมีลักษณะภูมิสัณฐาน (Landform) ประเภทที่ราบน้ำท่วมถึง (Floodplain)...
Last update dataset : May 15, 2022  
url
ข้อมูลสรุปประเภทการใช้ที่ดินของประเทศไทยรายจังหวัด ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561
Last update dataset : May 10, 2022  
csv xlsx url
ปัญหาและความต้องการของเกษตรในตำบล จากการทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล
Last update dataset : April 29, 2022  
csv api
ข้อมูลปัญหาและความต้องการขององค์กรเกษตรกร ในการแก้ปัญหา 8 ด้าน ประกอบด้วย 1. ปัญหาด้านที่ดินทำกิน 2. ปัญหาด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 3. ปัญหาด้านราคาสินค้า 4. ปัญหาด้านหนี้สิน...
Last update dataset : April 29, 2022  
csv api
ข้อมูลเขื่อนและปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
Last update dataset : February 1, 2022  
api
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการประมงเป็นระบบที่จัดทำขึ้นจากความคิดที่ต้องการเห็นนักวิชาการประมง เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ ของกรมประมงและประชาชน บุคคลทั่วไป...
Last update dataset : January 6, 2022  
csv
ระบบฐานข้อมูลสัตว์น้ำของไทย จัดทำโดยกรมประมง จัดเก็บข้อมูลแยกตามวงศ์ของสัตว์น้ำ และชนิดสัตว์น้ำ (ปลาน้ำจืด ปลาชายฝั่ง ปลาทะเล ปลาจัดการ ปูน้ำจืด ปูชายฝั่ง ปูทะเล ปูจัดการ...
Last update dataset : January 6, 2022  
csv
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของกระเทียม ปี 2559
Last update dataset : December 1, 2021  
xlsx
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของกระเทียม ปี 2560
Last update dataset : December 1, 2021  
xlsx
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของหอมแดง ปี 2559
Last update dataset : December 1, 2021  
xlsx
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของหอมแดง ปี 2560
Last update dataset : December 1, 2021  
xlsx
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของหอมหัวใหญ่ ปี 2559
Last update dataset : December 1, 2021  
xlsx
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของหอมหัวใหญ่ ปี 2560
Last update dataset : December 1, 2021  
xlsx
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของลิ้นจี่ ปี 2559
Last update dataset : December 1, 2021  
xlsx
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของลิ้นจี่ ปี 2560
Last update dataset : December 1, 2021  
xlsx
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของเงาะ ปี 2560
Last update dataset : December 1, 2021  
xlsx