ข้อมูลสัตว์น้ำของไทย กรมประมง - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลสัตว์น้ำของไทย กรมประมง
Rating
Organizations : กรมประมง
facebook   twiter

-ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลใช้อีกชุดที่มีการดึงข้อมูลอัตโนมัติ- ระบบฐานข้อมูลสัตว์น้ำของไทย จัดทำโดยกรมประมง จัดเก็บข้อมูลแยกตามวงศ์ของสัตว์น้ำ และชนิดสัตว์น้ำ (ปลาน้ำจืด ปลาชายฝั่ง ปลาทะเล ปลาจัดการ ปูน้ำจืด ปูชายฝั่ง ปูทะเล ปูจัดการ กุ้งน้ำจืด กุ้งชายฝั่ง กุ้งทะเล กุ้งจัดการ หอยน้ำจืด หอยชายฝั่ง หอยทะเล หอยจัดการ อึ่งน้ำจืด ตะพาบน้ำจืด เต่าน้ำจืด กบน้ำจืด) เป็นข้อมูลคงที่

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลสัตว์น้ำของไทย กรมประมง
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 62462211-e805-496e-a5aa-0c92f9e3fc98
Groups เกษตรกรรม
Tags Animal Aquatic ชายฝั่ง น้ำจืด ปริมาณ มูลค่า สัตว์น้ำกรมประมง สัตว์น้ำของไทย สัตว์น้ำไทย เพาะเลี้ยง
Visibility Public
Dataset create date August 18, 2015
Maintain date February 20, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กรมประมง
Contact Email it@dof.in.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
-ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลใช้อีกชุดที่มีการดึงข้อมูลอัตโนมัติ- ข้อมูลผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
Last update dataset : February 15, 2024  
csv
ข้อมูลจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง แยกรายจังหวัด แยกเพศ แยกพื้นที่ทำการประมง
Last update dataset : February 14, 2024  
xlsx
ปริมาณ มูลค่า การนำเข้า การส่งออกสินค้าประมง ของไทย
Last update dataset : February 14, 2024  
csv