Text Size | A   A   A
ทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กรมประมง (พ.ศ. 2553 - 2558)
Rating
Organizations : กรมประมง

เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง กรมประมง ช่วยในการบริหารจัดการการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC Guide 65 ซึ่งผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ และสามารถตรวจสอบสถานะการขอรับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ เกษตรกรหรือผู้ประกอบการสามารถสืบค้นรายชื่อผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผ่าน Website และ Smartphone ได้ ข้อมูลตั้งแต่ปี 2553 - 2558  (6 ปี) http://thacert.fisheries.go.th/wscert/site/certificate_list.jsp

Data source cannot be displayed.
ทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กรมประมง (พ.ศ. 2553 - 2558)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Additional Info
Data Key 00631582-fd66-4000-b7b4-77319c58a0fa
Dataset create date August 28, 2015
GeoCoverage Thailand
Groups เกษตรกรรม
Tags 7401-2552 Aquaculture Certification กรมประมง มกษ.
Contacts Name คุณสรินดา เปลี่ยนแก้ว, คุณนันทิยา พูลสวัสดิ์ (026126060)
Maintainer Email sarindap@dof.in.th
Visibility Public
Maintain Frequent ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset Show
Maintain date February 12, 2020
License DGA Open Government License
Related
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ คือ ข้อมูลของชนิดสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมงและนำมาใช้ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
Last update dataset : June 22, 2020  
csv