สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 47 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน ตามปีงบประมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 เมษายน 2567  
xlsx
ข้อมูลบริการดิจิทัลสำหรับคนพิการ เป็นข้อมูลรายการแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือ การใช้ชีวิตสำหรับคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ โดยมีการจำแนกตามกลุ่มสถานะความพิการ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 เมษายน 2567  
pdf xls csv
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนการพัฒนาด้านดิจิทัล 20 ปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 เมษายน 2567  
pdf
ธรรมาภิบาลข้อมูลของ สดช.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 เมษายน 2567  
pdf
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Policy & Instruction for IT Security) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 เมษายน 2567  
pdf
คณะทำงานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ สดช.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 เมษายน 2567  
csv
คู่มือผู้ใช้งาน ckan
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 เมษายน 2567  
url pdf
ข้อมูลการสำรวจสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย (MIL Survey) สำรวจตามกรอบของ UNESCO : Media and Information Literacy Assestment Framework ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 เมษายน 2567  
pdf
ระเบียบคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงระเบียบซึ่งออกโดยคณะรัฐมนตรี ตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 เมษายน 2567  
pdf csv
นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ PDPA แนวปฏิบัติการใช้งานคอมพิวเตอร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 เมษายน 2567  
pdf
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยจัดทำเป็นแผน 5...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 เมษายน 2567  
pdf .pdf
สถานะการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จากการวางกลไกการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีเป้าหมายเพื่อ มีข้อมูลพื้นฐาน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 เมษายน 2567  
pdf xlsx
ข้อมูลแนวทางการขับเคลื่อนภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 เมษายน 2567  
pdf
สดช. ได้ดำเนินการศึกษา และปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งแนวปฏิบัติและมาตรฐานวิชาชีพด้านปัญญาประดิษฐ์ในต่างประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 เมษายน 2567  
pdf
ข้อมูลการให้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) แก่หน่วยงานภาครัฐ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 เมษายน 2567  
csv
รายงานสรุปสถานะการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 เมษายน 2567  
pdf
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลฯ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 เมษายน 2567  
csv
สถานะการดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 เมษายน 2567  
csv
รายงานประจำปีกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 มีนาคม 2567  
pdf xlsx
ข้อมูลศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างประชาชนกับรัฐเป็นช่องทางการรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ การเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้ผ่านดาวเทียม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 มีนาคม 2567  
xls csv