สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หน่วยงานระดับกรม
พบ 47 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน ตามปีงบประมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xlsx
ข้อมูลบริการดิจิทัลสำหรับคนพิการ เป็นข้อมูลรายการแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือ การใช้ชีวิตสำหรับคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ โดยมีการจำแนกตามกลุ่มสถานะความพิการ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf xls csv
ข้อมูลการประเมินสมรรถนะทางด้านดิจิทัลของประชาชนไทย (DL Baseline) จำนวน 25 หน่วยสมรรถนะ ประกอบด้วยผลการประเมินสมรรถนะทางด้านดิจิทัล โดยมีมิติการประเมิน ประกอบด้วย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xls
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนการพัฒนาด้านดิจิทัล 20 ปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
รายงานประจำปีกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
ธรรมาภิบาลข้อมูลของ สดช.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf .pdf
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Policy & Instruction for IT Security) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
ข้อมูลศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างประชาชนกับรัฐเป็นช่องทางการรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ การเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้ผ่านดาวเทียม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xls csv
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยจัดทำเป็นแผน 5 ปี...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
คณะทำงานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ สดช.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv
คู่มือผู้ใช้งาน ckan
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
url
แผนปฏิบัติการระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
ข้อมูลประกาศคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ในระดับรัฐเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติให้บริการในประเทศเชิงพาณิชย์ พ.ศ. 2564 (State Level)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
ข้อมูลการสำรวจสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย (MIL Survey) สำรวจตามกรอบของ UNESCO : Media and Information Literacy Assestment Framework ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
ระเบียบคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงระเบียบซึ่งออกโดยคณะรัฐมนตรี ตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf csv
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
คู่มือการปฏิบัติงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5ปี (พ.ศ.2561-2565)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
ประกาศผลการพิจารณาให้ทุนของกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กท.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf xlsx
นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ PDPA แนวปฏิบัติการใช้งานคอมพิวเตอร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf