สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หน่วยงานระดับกรม
47 datasets found
Order by :
ข้อมูลจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน ตามปีงบประมาณ
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx
ข้อมูลบริการดิจิทัลสำหรับคนพิการ เป็นข้อมูลรายการแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือ การใช้ชีวิตสำหรับคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ โดยมีการจำแนกตามกลุ่มสถานะความพิการ...
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf xls csv
ข้อมูลการประเมินสมรรถนะทางด้านดิจิทัลของประชาชนไทย (DL Baseline) จำนวน 25 หน่วยสมรรถนะ ประกอบด้วยผลการประเมินสมรรถนะทางด้านดิจิทัล โดยมีมิติการประเมิน ประกอบด้วย...
Last update dataset : June 4, 2023  
xls
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนการพัฒนาด้านดิจิทัล 20 ปี
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf
รายงานประจำปีกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf
ธรรมาภิบาลข้อมูลของ สดช.
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf .pdf
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Policy & Instruction for IT Security) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf
ข้อมูลศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างประชาชนกับรัฐเป็นช่องทางการรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ การเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้ผ่านดาวเทียม...
Last update dataset : June 4, 2023  
xls csv
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยจัดทำเป็นแผน 5 ปี...
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf
คณะทำงานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ สดช.
Last update dataset : June 4, 2023  
csv
คู่มือผู้ใช้งาน ckan
Last update dataset : June 4, 2023  
url
แผนปฏิบัติการระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปี
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf
ข้อมูลประกาศคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ในระดับรัฐเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติให้บริการในประเทศเชิงพาณิชย์ พ.ศ. 2564 (State Level)
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf
ข้อมูลการสำรวจสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย (MIL Survey) สำรวจตามกรอบของ UNESCO : Media and Information Literacy Assestment Framework ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ...
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf
ระเบียบคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงระเบียบซึ่งออกโดยคณะรัฐมนตรี ตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf csv
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf
คู่มือการปฏิบัติงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf
แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5ปี (พ.ศ.2561-2565)
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf
ประกาศผลการพิจารณาให้ทุนของกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กท.)
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf xlsx
นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ PDPA แนวปฏิบัติการใช้งานคอมพิวเตอร์
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf