สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร - องค์กร - Open Government Data of Thailand
228 ชุดข้อมูล
เรียงโดย

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ส่วนกลาง:ระดับกรม
ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร (1,715 )

เผยแพร่ข้อมูลจากการสำรวจประกอบด้วย การใช้ที่ดิน,รายได้,รายจ่าย,หนี้สิน,ทรัพย์สิน,ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน,ทัศนคติ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566
xls
ข้อมูลปริมาณการผลิตปาล์มน้ำมัน (1,722 )

ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ปาล์มน้ำมัน ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรแล้ว

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566
xls
ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย (555 )

การผลิตพืช ปศุสัตว์ ประมง ราคา ณ ไร่นา ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร นำเข่า-ส่งออก

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566
จำนวนครัวเรือนและพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังโรงงาน รายจังหวัด (665 )

จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังโรงงาน และพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังโรงงาน รายจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566
สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรรายสินค้า (643 )

เนื้อที่ ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ราคา ณ ไร่นา การใช้ที่ดิน ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร ตันทุน การใช้ในประเทศ นำเข้า-ส่งออก การตลาดและนโยบาย สถานการณ์การผลิต

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566
สถิติการค้าสินค้าเกษตรไทยกับต่างประเทศ (577 )

ปริมาณ มูลค่าการนำเข้า-ส่งออก สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566
จำนวนครัวเรือนและพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รายจังหวัด (625 )

จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รายจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566
การปฏิบัติงานการจัดทำข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ (มันสำปะหลัง) (267 )

เอกสารแสดงระเบียบวิธีการสำรวจ และวิธีการสำรวจปริมาณการผลิตมันสำปะหลัง

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566
การปฏิบัติงานการจัดทำข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ (ปาล์มน้ำมัน) (229 )

เอกสารแสดงระเบียบวิธีการสำรวจ และวิธีการสำรวจปริมาณการผลิตปาล์มน้ำมัน

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566
จำนวนครัวเรือนและพื้นที่ปลูกข้าวนาปีรายจังหวัด (863 )

จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี และพื้นที่ปลูกข้าวนาปีรายจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566
สถิติการเกษตรของประเทศไทย (836 )

เนื้อที่ ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ราคา ณ ไร่นา การใช้ที่ดิน

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566
จำนวนครัวเรือนและพื้นที่ปลูกเงาะ รายจังหวัด (240 )

จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกเงาะ และพื้นที่ปลูกเงาะ รายจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566
ข้อมูลจำนวนเกษตรกรจำแนกตามพื้นที่ถือครองทางการเกษตร รายจังหวัด (435 )

จำนวนครัวเกษตรกร และพื้นที่ถือครอง รายจังหวัด

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566
จำนวนครัวเรือนและพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงาน รายจังหวัด (780 )

จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงาน และพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงาน รายจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566
ข้อมูลปริมาณการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (893 )

ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรแล้ว

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566
xls
ข้อมูลปริมาณการผลิตยางพารา (762 )

ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ยางพารา ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรแล้ว

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566
xls
จำนวนครัวเรือนและพื้นที่ปลูกมังคุด รายจังหวัด (325 )

จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด และพื้นที่ปลูกมังคุด รายจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566
ปฏิทินผลผลิต (321 )

ผลผลิตรายเดือนพืชไร่ พืชสวน พืชผักที่สำคัญ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566
จำนวนครัวเรือนและพื้นที่ปลูกยางพารา รายจังหวัด (1,290 )

จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และพื้นที่ปลูกยางพารา รายจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566
จำนวนครัวเรือนและพื้นที่ปลูกสับปะรดโรงงาน รายจังหวัด (488 )

จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด และพื้นที่ปลูกสับปะรด รายจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566