Text Size | A   A   A
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
223 datasets found
Order by :
การผลิตพืช ปศุสัตว์ ประมง ราคา ณ ไร่นา ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร นำเข่า-ส่งออก
Last update dataset : January 25, 2022  
เนื้อที่ ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ราคา ณ ไร่นา การใช้ที่ดิน ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร ตันทุน การใช้ในประเทศ นำเข้า-ส่งออก การตลาดและนโยบาย สถานการณ์การผลิต
Last update dataset : January 25, 2022  
เผยแพร่ข้อมูลจากการสำรวจประกอบด้วย การใช้ที่ดิน,รายได้,รายจ่าย,หนี้สิน,ทรัพย์สิน,ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน,ทัศนคติ
Last update dataset : January 25, 2022  
xls
ปริมาณ มูลค่าการนำเข้า-ส่งออก สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
Last update dataset : January 25, 2022  
ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ข้าว ที่ผ่านการวิเคราะห์และนำเข้าประชุม คณะกรรมการสารสนเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Last update dataset : January 25, 2022  
database
บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นรายหมู่บ้าน โดย 1 หมู่บ้านประกอบด้วย 4 ครัวเรือน
Last update dataset : January 25, 2022  
csv image
ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ มันสำปะหลังว ที่ผ่านการวิเคราะห์และนำเข้าประชุม คณะกรรมการสารสนเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Last update dataset : January 25, 2022  
database
ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ปาล์มน้ำมัน ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรแล้ว
Last update dataset : January 25, 2022  
xls
เอกสารแสดงระเบียบวิธีการสำรวจ และวิธีการสำรวจปริมาณการผลิตมันสำปะหลัง
Last update dataset : January 25, 2022  
เอกสารแสดงระเบียบวิธีการสำรวจ และวิธีการสำรวจปริมาณการผลิตปาล์มน้ำมัน
Last update dataset : January 25, 2022  
เนื้อที่ ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ราคา ณ ไร่นา การใช้ที่ดิน
Last update dataset : January 25, 2022  
ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ยางพารา ที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นและบันทึกลงระบบ
Last update dataset : January 25, 2022  
database
วิเคราะห์ข้อมูลรายได้-รายจ่ายทางการเกษตรเทียบกับข้อมูลสินค้าที่สำคัญของศูนย์สารสนเทศการเกษตร และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสารสนเทศเพื่อผ่านความเห็นชอบ
Last update dataset : January 25, 2022  
database
ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรแล้ว
Last update dataset : January 25, 2022  
xls
ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ข้าว ที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นและบันทึกลงระบบ
Last update dataset : January 25, 2022  
database
ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ยางพารา ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรแล้ว
Last update dataset : January 25, 2022  
xls
ผลผลิตรายเดือนพืชไร่ พืชสวน พืชผักที่สำคัญ
Last update dataset : January 25, 2022  
ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ยางพารา ที่ผ่านการวิเคราะห์และนำเข้าประชุม คณะกรรมการสารสนเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Last update dataset : January 25, 2022  
database
เอกสารแสดงระเบียบวิธีการสำรวจ และวิธีการสำรวจปริมาณการผลิตข้าว
Last update dataset : January 25, 2022  
pdf
ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นและบันทึกลงระบบ
Last update dataset : January 25, 2022  
database