ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หน่วยงานระดับกรม
พบ 13 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ตำแหน่งที่มีการติดตั้งระบบโทรมาตร ที่ใช้ในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
csv xml
ตำแหน่งที่มีการติดตั้งระบบตรวจวัดปริมาณน้ำแหล่งน้ำ ที่ใช้ในการติดตามสถานการณ์น้ำในแหล่งน้ำ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
csv xml
รายงานการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในรอบ 24 ชม. ที่ผ่านมา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
xml
ตำแหน่งที่มีการติดตั้งระบบ CCTV ที่ใช้ในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
csv xml
รายงานสถานการณ์น้ำจากระบบโทรมาตรในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
xml
รายงานระดับน้ำจากกล้อง CCTV ในลำน้ำต่างๆ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
xml
ข้อมูลรายงานความช่วยเหลืออุทกภัยและภัยแล้ง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
xml
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
xml
ข่าวเตือนภัยสภาพอากาศ ข่าวสารภูมิอากาศ ข่าวการติดตามสภาพอากาศร้าย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
json xml pdf
รายงานค่าสถิติภูมิอากาศ ค่าปกติ ประเทศไทย 2524-2553 Thailand Climate Standard Normal value 1981-2010
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
json xml
ผลการตรวจวัดลักษณะอากาศรายวัน เวลา 07.00 น. ประกอบด้วยข้อมุูล ณ เวลา 07.00 น. และค่าทางสถิติของ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาแสดงข้อมุูลทุกวันเวลา 07.00 น.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
xml pdf json
ข้อมูลราคาสินค้าเกษตรรายวัน ณ ตลาดสำคัญ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
csv json xml pdf xlsx
ข้อมูลราคาสินค้าเกษตรรายวัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv xml json pdf