สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 228 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
เอกสารแสดงระเบียบวิธีการสำรวจ และวิธีการสำรวจปริมาณการผลิตข้าว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน และพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน รายจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว และพื้นที่ปลูกมะพร้าว รายจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
จำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมงจำแนกตามประเภทกิจกรรม รายจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
เอกสารแสดงระเบียบวิธีการสำรวจ และวิธีการสำรวจปริมาณการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ มันสำปะหลัง ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรแล้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xls
จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกลำไย และพื้นที่ปลูกลำไย รายจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
"วัตถุประสงค์,แผนปฏิบัติงาน,ระเบียบวิธีการสำรวจ,การสำรวจภาคสนาม,แบบสอบถามและคำนิยาม,วิธีการกรอกแบบสอบถาม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ข้าว ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรแล้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xls
จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน และพื้นที่ปลูกทุเรียน รายจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง และพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังรายจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
เอกสารแสดงระเบียบวิธีการสำรวจ และวิธีการสำรวจปริมาณการผลิตยางพารา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ และพื้นที่ปลูกกาแฟ รายจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
ข้อมูลการผลิตประกอบด้วย เนื้อที่เพาะปลูก (เนื้อที่ยืนต้น) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (เนื้อที่ให้ผล) และผลผลิต ของสินค้าเกษตรที่สำคัญ รวมทั้งประเทศ รายภาคและรายจังหวัด รายการสินค้า...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 ตุลาคม 2565  
xlsx url pdf
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของกระเทียม ปี 2559
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 ธันวาคม 2564  
xlsx
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของกระเทียม ปี 2560
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 ธันวาคม 2564  
xlsx
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของหอมแดง ปี 2559
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 ธันวาคม 2564  
xlsx
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของหอมแดง ปี 2560
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 ธันวาคม 2564  
xlsx
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของหอมหัวใหญ่ ปี 2559
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 ธันวาคม 2564  
xlsx
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของหอมหัวใหญ่ ปี 2560
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 ธันวาคม 2564  
xlsx