สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
หน่วยงานระดับกรม
พบ 97 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
เก็บข้อมูลการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ เช่น หลอดไฟ พัดลม ทีวี ตู้เย็น เป็นต้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
xlsx csv
ข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรที่ได้มีการจัดอบรมให้กับบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
xlsx json
การจัดหาทดแทนและเพิ่มเติมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
csv xlsx
อัตราการเติบโตของกำไรสะสมแบการเพิ่มขึ้นของสมาชิกกลุ่มพลังงานทดแทน และการออมเพื่อความยั่งยืน บ้านเกาะบุโหลนดอน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
xlsx csv
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน หมายถึง ประชาชนที่มาร้องเรียนผ่านช่องทางติดต่อด้วยตนเอง (Walk in) เกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงพลังงาน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
xlsx csv
บัญชีผลประกอบการกิจการไฟฟ้า กลุ่มพลังงานทดแทน และการออมเพื่อความยั่งยืน บ้านเกาะบุโหลนเล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
xlsx csv
ข้อมูลผลการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
xlsx csv
จำนวนการจัดหาทดแทนและเพิ่มเติมระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
csv xlsx
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายจังหวัดสาขาครัวเรือน ได้แก่ 1.ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงต้ม/LPG) หลังจากทำการคำนวณใช้ก๊าซหุงต้มในสาขาครัวเรือนแล้วเสร็จ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
xlsx csv
การใช้บริการห้องประชุม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
csv xlsx
สถิติการขอใช้เงินสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานในกิจกรรมต่างๆของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเช่น งานพิธี งานพระราชพิธี กิจกรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
csv xlsx
สถิติการให้บริการซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
xls
รวบรวมข้อมูลของผู้ประกอบการเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการติดต่อและประสานงานในการทำกิจกรรมภายใต้โครงการฯของสป.พน. กองการต่างประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
csv xlsx
ข้อมูลยานพาหนะราชการส่วนกลาง ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
xlsx csv
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายจังหวัดสาขาอุตสาหกรรม ได้แก่ 1.ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงต้ม/LPG) นำข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงานที่จำแนกเป็น สาขาอุตสาหกรรม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
xlsx csv
ปริมาณการใช้พลังงานในภาควิสาหกิจชุมชนแต่ละจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
xlsx csv
เอกสารสรุปสาระสำคัญในโอกาสที่กระทรวงพลังงานประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมระหว่างประเทศ (ณ ประเทศไทย)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
pdf
บัญชีผลประกอบการกิจการไฟฟ้า กลุ่มพลังงานทดแทน และการออมเพื่อความยั่งยืน บ้านเกาะบุโหลนดอน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
xlsx csv
สถิติการลงรับหนังสือ สถิติการส่งหนังสือ/เอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
csv xlsx
เอกสารสรุปสาระสำคัญที่เจ้าหน้าที่กกต.ได้เข้าร่วมรับฟังบรรยาย/ประชุมระหว่างประเทศ รวมถึงการสรุปสาระสำคัญที่ได้จากรายงานขององค์กรระหว่างประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
pdf