Text Size | A   A   A
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
หน่วยงานระดับกรม
70 datasets found
Order by :
ข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรที่ได้มีการจัดอบรมให้กับบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
Last update dataset : March 10, 2022  
xlsx json
การจัดหาทดแทนและเพิ่มเติมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
Last update dataset : March 10, 2022  
csv xlsx
แผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
Last update dataset : March 10, 2022  
docx pdf doc
แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าฐาน เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทในการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าฐาน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
Last update dataset : March 10, 2022  
docx pdf
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน หมายถึง ประชาชนที่มาร้องเรียนผ่านช่องทางติดต่อด้วยตนเอง (Walk in) เกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงพลังงาน...
Last update dataset : March 10, 2022  
xlsx csv
จำนวนการจัดหาทดแทนและเพิ่มเติมระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564
Last update dataset : March 10, 2022  
csv xlsx
รวบรวมและใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเวทีหารือด้านพลังงานระหว่างประเทศที่สำคัญที่กกต.ได้เข้าร่วม
Last update dataset : March 10, 2022  
csv xlsx
ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ เป็นเครื่องมือให้กระทรวงพลังงาน ใช้รายงานผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครการต่าง ๆ โดยติดตามผลและบันทึกในระบบรายเดือน...
Last update dataset : March 10, 2022  
xlsx csv docx pdf
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายจังหวัดสาขาครัวเรือน ได้แก่ 1.ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงต้ม/LPG) หลังจากทำการคำนวณใช้ก๊าซหุงต้มในสาขาครัวเรือนแล้วเสร็จ...
Last update dataset : March 10, 2022  
xlsx csv
การใช้บริการห้องประชุม
Last update dataset : March 10, 2022  
csv xlsx
สถิติการขอใช้เงินสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานในกิจกรรมต่างๆของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเช่น งานพิธี งานพระราชพิธี กิจกรรม
Last update dataset : March 10, 2022  
csv xlsx
รายงานผลคะแนน ITA ประจำปีงบประมาณ และการวิเคราะห์ค่าคะแนน ITA รวมถึงการกำหนดแนวทางเสริมสร้างความโปร่งใสใสปีงบประมาณหน้า
Last update dataset : March 10, 2022  
pdf
เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนากลุ่ม Successor โดยแบ่งออกเป็นบุคลากร 2 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรในกลุ่ม M 1 (Managerial 1), บุคลากรในกลุ่ม M 2 (Managerial 2), บุคลากรในกลุ่ม P 1...
Last update dataset : March 10, 2022  
pdf
สถิติการให้บริการซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
Last update dataset : March 10, 2022  
xls
รวบรวมข้อมูลของผู้ประกอบการเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการติดต่อและประสานงานในการทำกิจกรรมภายใต้โครงการฯของสป.พน. กองการต่างประเทศ
Last update dataset : March 10, 2022  
csv xlsx
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของกระทรวงพลังงาน จัดทำตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ดำเนินการทุก 5 ปี...
Last update dataset : March 10, 2022  
pdf docx
ข้อมูลยานพาหนะราชการส่วนกลาง ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
Last update dataset : March 10, 2022  
xlsx csv
เป็นยุทธศาสตร์ที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของสำนักสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในช่วง พ.ศ.2558-2562
Last update dataset : March 10, 2022  
pdf
ข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซด์ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยทำการประเมินผลในเดือนมีนาคม 2564
Last update dataset : March 10, 2022  
pdf
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายจังหวัดสาขาอุตสาหกรรม ได้แก่ 1.ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงต้ม/LPG) นำข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงานที่จำแนกเป็น สาขาอุตสาหกรรม...
Last update dataset : March 10, 2022  
xlsx csv