ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงบประมาณ
หน่วยงานระดับกรม
พบ 12 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
ประมาณการรายรับ ประมาณการรายรับจำแนกตามประเภทรายได้ ประมาณการรายได้จำแนกตามหน่วยงาน คำชี้แจงประมาณการรายได้ สถิติการจัดเก็บรายได้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย เล่มที่ 1 งบกลาง สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม เล่มที่ 2...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
คำอธิบายรหัสงบประมาณรายจ่าย รหัสงบประมาณรายจ่าย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
สาระสำคัญของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่าย การคลังของรัฐบาล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
รายงานภาวะเศรษฐกิจ รายงานฐานะการเงินการคลังของประเทศ ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
ภาวะเศรษฐกิจ ประมาณการรายรับ แหล่งที่มาของรายรับ นโยบาย วงเงินและโครงสร้างงบประมาณ การจำแนกงบประมาณตามมิติต่างๆ ข้อมูลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากงบประมาณปี พ.ศ. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
จำแนกประเภทรายรับ จำแนกประเภทรายจ่าย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามโครงสร้างแผนงาน ตามยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf