Text Size | A   A   A
Groups : การศึกษา
น้ำตกตาดทองตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่6บ้านโพนวิสัยมีเนื้อที่ประมาณ 88,075 ไร่อยู่บนเทือกเขาภูพาน เป็นน้้าตกที่สวยงาม มีปริมาณน้้ามากเกือบตลอดปี...
Last update dataset : July 9, 2021  
pdf jpeg
แบบฟอร์มใบสมัครเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์
Last update dataset : July 9, 2021  
doc
ข้อมูลร้อยละชาติพันธ์นักเรียน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
Last update dataset : February 2, 2021  
xlsx