ฐานข้อมูลดิจิทัลคอลเล็กชั่น - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ฐานข้อมูลดิจิทัลคอลเล็กชั่น
Rating
Organizations : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
facebook   twiter

ฐานข้อมูลดิจิทัลคอลเล็กชั่น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (Kamphaeng Phet Rajabhat University) เป็นการพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลดิจิทัลโดยใข้เค้าร่างเมตาเดตาสำหรับดิจิทัลคอลเล็กชั่นของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลดิจิทัลคอลเล็กชั่น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงไปยังสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ แบบแผนที่ใช้ลงรายการดิจิทัลคอลเล็กชั่น คือ เมตาเดตาสำหรับดิจิทัลคอลเล็กชั่นของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (Digital Collections Metadata Schema: E-DCMS) ประกอบด้วย

หนังสือ/ตำราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Books/e-Textbooks) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Dissertation/Theses) งานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Research) บทความทางวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Academic journal) รายงานการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Conference & Proceeding) เอกสารมาตรฐานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Standard) ฯลฯ

Data source cannot be displayed.
ฐานข้อมูลดิจิทัลคอลเล็กชั่น
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key d277eb55-3dad-4ff0-95b9-b6db34c7ad68
Groups ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
Tags งานวิจัย ฐานข้อมูล ดิจิทัล บทความ วิทยานิพนธ์
Visibility Public
Dataset create date January 5, 2022
Maintain date February 24, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Contact Email anucha_pu@kpru.ac.th
Objective
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit สัปดาห์
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
Data Format Database
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition เพื่อการศึกษาค้นคว้าและบริการวิชาการ
Data Support ไม่มี
Data Collect อื่นๆ
-
URL https://arit.kpru.ac.th/ap/e-dcms/
Data Language ไทย
Created date 2018-03-20
Last updated date 2022-01-05
Reference Data Yes
High Value Dataset No Show
Related
ICT คือ เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ การสื่อสาร เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างงาน การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ...
Last update dataset : June 12, 2024  
csv json xlsx
สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่หรือส่วนของสถานที่ ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอยู่ในที่ ตั้งที่แน่นอน ไม่ว่ากิจกรรมนั้นจะดำเนินงานโดยบุคคลที่เป็นเจ้าของ...
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
ICT คือ เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ การสื่อสาร เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างงาน การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ...
Last update dataset : June 12, 2024  
csv json xlsx