แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลหนองผือ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลหนองผือ
Rating
Organizations : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook   twiter

น้ำตกตาดทองตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่6บ้านโพนวิสัยมีเนื้อที่ประมาณ 88,075 ไร่อยู่บนเทือกเขาภูพาน เป็นน้้าตกที่สวยงาม มีปริมาณน้้ามากเกือบตลอดปี เพราะจะทอดตัวลงมาหลายชั้นทิ้งตัวลงมาเป็นแอ่งน้้ากว้าง มีความสูงประมาณ 15 เมตร ในฤดูฝนจะเป็นช่วงที่น้้าตกสวยงามมาก เพราะมีปริมาณน้้ามากและสายน้้าจะไหลพลิ้วไม่ขาดสาย พื้นที่โดยรอบจะเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ร่มรื่น มีพันธุ์ไม้ดอก ไม้ป่า ที่แปลกตาและสวยงามให้ชมอยู่ทั่วไป

Data source cannot be displayed.
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลหนองผือ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 8e745343-724a-4565-8b1d-f335f9c06574
Groups ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
Tags การท่องเที่ยว
Visibility Public
Dataset create date February 2, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
Contact Email nongphuekw45@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage เทศบาล/อบต.
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
SDGs Goal 8 Decent work and economic growth (เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และ มีผลิตภาพ...
Last update dataset : May 10, 2023  
xlsx
ข้อมูลการท่องเที่ยวเขตพระนคร
Last update dataset : May 10, 2023  
csv
บทความบรรยายข้อมูลทั่วไป เช่น ลักษณะทางกายภาพ ข้อมูลการปกครอง/ประชากร โครงสร้างพื้นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม ข้อมูลสถิติที่สำคัญเชิงพื้นที่ ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว...
Last update dataset : October 10, 2022  
pdf doc