แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลหนองผือ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลหนองผือ
Rating
Organizations : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook   twiter

น้ำตกตาดทองตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่6บ้านโพนวิสัยมีเนื้อที่ประมาณ 88,075 ไร่อยู่บนเทือกเขาภูพาน เป็นน้้าตกที่สวยงาม มีปริมาณน้้ามากเกือบตลอดปี เพราะจะทอดตัวลงมาหลายชั้นทิ้งตัวลงมาเป็นแอ่งน้้ากว้าง มีความสูงประมาณ 15 เมตร ในฤดูฝนจะเป็นช่วงที่น้้าตกสวยงามมาก เพราะมีปริมาณน้้ามากและสายน้้าจะไหลพลิ้วไม่ขาดสาย พื้นที่โดยรอบจะเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ร่มรื่น มีพันธุ์ไม้ดอก ไม้ป่า ที่แปลกตาและสวยงามให้ชมอยู่ทั่วไป

Data source cannot be displayed.
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลหนองผือ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 8e745343-724a-4565-8b1d-f335f9c06574
Groups ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
Tags การท่องเที่ยว
Visibility Public
Dataset create date February 2, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
Contact Email nongphuekw45@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage เทศบาล/อบต.
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
นำเสนอแผนภาพเกี่ยวกับข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลนักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว สินค้าของที่ระลึก การเดินทาง โครงสร้าง การส่งเสิรม การสร้างมูลค่า...
Last update dataset : June 12, 2024  
url
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร 20 ปี (พ.ศ. 2566 – 2585) https://www2.yasothon.go.th/yasothon-province-20-year-development-goals-2023-2042/
Last update dataset : May 24, 2024  
pdf
เอกสารชุดองค์ความรู้ทำความรู้จักการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Last update dataset : March 12, 2024  
pdf