Text Size | A   A   A
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
1 dataset found
Order by :
น้ำตกตาดทองตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่6บ้านโพนวิสัยมีเนื้อที่ประมาณ 88,075 ไร่อยู่บนเทือกเขาภูพาน เป็นน้้าตกที่สวยงาม มีปริมาณน้้ามากเกือบตลอดปี...
Last update dataset : July 9, 2021  
pdf jpeg