ฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์
Rating
Organizations : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
facebook   twiter

ฐานข้อมูลฤตภาค เป็นกฤตภาคข่าวออนไลน์ ที่รวบรวมและให้การสืบค้นในรูปแบบของข่าวสัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์ – วิจารณ์ รายงานหรือข้อเขียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ภาครัฐ และอื่นๆ รวมทั้งบุคคลที่สำคัญ สามารถสืบค้นได้ตามหมวดหมู่ สืบค้นได้ย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน และสามารถค้นหาจากชื่อหนังสือพิมพ์ได้มากกว่า 10 ชื่อเรื่อง

Data source cannot be displayed.
ฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 9ff54951-1fdd-4d8f-b77b-059aee8d44d2
Groups ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
Tags กฤตภาค พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชสำนัก วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ เกษตรกรรม
Visibility Public
Dataset create date January 5, 2022
Maintain date February 24, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Contact Email anucha_pu@kpru.ac.th
Objective
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
Update Frequency Unit สัปดาห์
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source https://arit.kpru.ac.th/ap/e-clipping/
Data Format Database
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition เพื่อการศึกษาค้นคว้าและบริการวิชาการ
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่ทราบ
URL https://arit.kpru.ac.th/ap/e-clipping/
Data Language ไทย
Created date 2016-03-20
Reference Data Yes
High Value Dataset No Show
Related
การสำรวจวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน เป็นการสำรวจตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น 21 ตามตัวชี้วัดที่ 1.1...
Last update dataset : May 12, 2024  
csv json
จำนวนพุทธศาสนิกชนอายุ 13 ปีขึ้นไป
Last update dataset : May 12, 2024  
csv json
จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-24 ปี ตามการเคยมีเพศสัมพันธ์
Last update dataset : May 12, 2024  
csv json xlsx